• Grad Vranje
  • ГРАД ВРАЊЕ

    Званична презентација града

Централа:
+381 (0)17 402 300
Портирница:
+381 (0)17 402 368
ГРАД ВРАЊЕ
Градска управа
Краља Милана бр. 1
17500 Врање
A+ A-

Службе и Одељења

Одељење за привреду и економски развоj

Одељење за привреду и економски развоj обавља послове коjи се односе на: израду програма и спровођење проjеката локалног економског развоjа и старање о унапређењу општег оквира за привређивање града, вршење стручних и административно техничких послова у вези са израдом проjеката од значаjа за град, давање мишљења за усваjање и спровођење локалних инвестиционих програма, праћење стања у области привредног развоjа и остваривање сарадње са надлежним установама и институциjама на градском и републичком нивоу ради усаглашавања мера коjима би се обезбедио бржи привредни развоj града. Обавља промотивне активности везане за коришћење и развоj привредних потенциjала града. Учествуjе у изради општих и поjединачних аката коjи су од утицаjа на привредни развоj. Стара се о развоjу и унапређењу угоститељства, занатства и трговине, туризма на своjоj териториjи, кроз учествовање у имплементациjи развоjних проjеката, стратегиjа и акционих планова, у сарадњи са осталим органима и службама. Обавља категоризациjу кућа, станова за одмор, апартмана и соба за изнаjмљивање.

Врши приjем и обраду свих врста захтева у вези предузетника, укључуjући и послове такси превоза.

Обавља послове анализе, прикупљања и обраде информациjа за израду Плана капиталних инвестициjа, утврђуjе и предлаже развоjне мере за унапређење економске инфраструктуре града, израђуjе проjектне предлоге капиталних инвестициjа у области економске инфраструктуре, ради апликациjе код домаћих и међународних организациjа, и обавља остале активности у управљању проjектима економске инфраструктуре.

Одељење обавља послове везане за презентациjу актуелних мера подршке инвеститорима на локалном и националном нивоу; презентациjу економских потенциjала и осталих релевантних ресурса од интереса за домаће и стране инвеститоре; пружање информациjа инвеститорима о расположивим локациjама за инвестирање - изградњу на териториjи града Врања; информациjа о процедурама, потребноj документациjи за реализациjу инвестициjа на териториjи града.

Обавља послове коjи се односе на израду програма за подстицање развоjа пољопривреде рада и руралног развоjа на териториjи града Врања и на усаглашавање мера коjима би се обезбедио бржи развоj пољопривреде и рурални развоj на териториjи града кроз учешће у остваривању сарадње са надлежним републичким  и градским институциjама. Учествуjе у изради проjеката из области пољопривреде и руралног развоjа од значаjа за град. Учествуjе у изради основа заштите, коришћења и унапређења пољопривредног земљишта и стара се о њиховом спровођењу, стара се о коришћењу пашњака и одлучуjе о привођењу пашњака другоj култури, обавља послове у вези са одређивањем ерозивних подручjа и послове у вези са годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта. Утврђуjе обавезу плаћања као и висину накнаде за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта. Утврђуjе мере заштите од пољске штете и мере заштите од спаљивања органских остатака на пољопривредном земљишту и заштиту пољопривредног земљишта од мраза, града, пожара и других елементарних непогода. Обавља послове у вези са комасациjом пољопривредног земљишта, добровољним груписањем пољопривредног земљишта и закупом пољопривредног земљишта у државноj своjини.

Обавља послове у вези са издавањем водних услова, водних сагласности и водних дозвола у оквиру права и дужности града утвђених законом и другим прописима о водама. 

Сарађуjе са месним заjедницама у насељеним местима и реализуjе мере подршке ради омогућавања бржег развоjа села. Учествуjе у припреми и реализациjи развоjних проjеката месних заjедница у насељеним местима и других проjеката везаних за развоjне приоритете насељених места, у сарадњи са осталим органима и службама. Учествуjе у изради стратешких докумената из области руралног развоjа. Подстиче развоj руралног туризма, прати и анализира пољопривредно - туристичке манифестациjе. Учествуjе у активностима везаним за промовисање насељених места и у активностима везаним за развоj села. Подстиче и помаже развоj задругарства.  Решава у првом степену у управним стварима из области пољопривреде и водопривреде.

У области рударства и геолошких истраживања води прописане евиденциjе, врши комуникациjу са ресорним министарством и обавља све послове у овоj области у оквиру права и дужности Града утврђене законом и другим прописом.

Израђуjе нацрте аката из своjе надлежности коjе доноси Скупштина, градоначелник и Градско веће и обавља друге послове утврђене законом, другим прописима и актима органа Града.“

 

Наташа Траjковић, руководилац Одељења  natasa.trajkovic@vranje.org.rs
Бобан Станковић, координатор КЛЕР-а   privreda@vranje.org.rs
тел: 017/ 402 314

КЛЕР
Jасмина Петровић    ekrazvoj@vranje.org.rs
Милан Jањић    milanlena2015@gmail.com
Тања Ивановић     tivanovic.kler@yahoo.com

ПОЉОПРИВРЕДА
Боjана Величков   bojanavelickov2013@gmail.com
Небоjша Поповић   nebojsa.popovic72@gmail.com
Жикица Антанасиjевић   zikica.antanasijevic633@gmail.com
Александар Ђорђевић   djordjevic02@gmail.com

АПР И ТАКСИ ПРЕВОЗ
Дубравка Траjковић  rpreduzetnika@vranje.org.rs

ТУРИЗАМ
Ана Костић ana.kostic@vranje.org.rs

 

 

 


Службе и Одељења