• Grad Vranje
  • ГРАД ВРАЊЕ

    Званична презентација града

Централа:
+381 (0)17 402 300
Портирница:
+381 (0)17 402 368
ГРАД ВРАЊЕ
Градска управа
Краља Милана бр. 1
17500 Врање
A+ A-

Службе и Одељења

Одељење комуналне милициjе

Одељење  комуналне  милициjе обавља послове коjи се односе на:

одржавање комуналног и другог законом уређеног реда на териториjи Града од значаjа за комуналну делатност у областима, односно питањима: снабдевања водом, одвођења отпадних и атмосферских вода, jавне чистоће, превоза и депоновања комуналног и другог отпада, локалних путева и улица, саобраћаjних ознака и сигнализациjе, паркирања, превоза путника у градском и приградском саобраћаjу, ауто-такси превоза, постављања привремених пословних обjеката, противпожарне заштите, заштите од буке у животноj средини, контроле радног времена субjеката надзора, одржавања комуналних обjеката, пиjаца, гробаља, паркова, зелених и других jавних површина, jавне расвете, стамбених и других обjеката; контролу над применом закона и других прописа и општих аката из области комуналне и других делатности из надлежности Града; пружање подршке спровођењу прописа коjима се обезбеђуjе несметано одвиjање живота у Граду; пружање помоћи – асистенциjе надлежним органима града, односно градске општине, предузећима, организациjама и установама у спровођењу њихових извршних одлука; предузимање хитних мера заштите од елементарних и других непогода, заштите од пожара и друге заштите из надлежности града, учествуjе у вршењу спасилачке функциjе и пружа помоћ другим органима, правним и физичким лицима на отклањању последица елементарних и других непогода; припрему и израду нацрта прописа и аката из оквира свог делокруга; изрицање мера за отклањање неправилности у складу са законом прописаним овлашћењима; издаjе прекршаjне налоге; подноси захтеве за покретање прекршаjног поступка, приjаве за учињено кривично дело и друге приjаве; обавештава друге органе о утврђеним неправилностима из њихове надлежности; надзор забране пушења у затвореном радном и jавном простору и у jавном превозу; одржавање jавног реда и мира у складу са законом утврђеним делокругом, као и друге послове из свог делокруга.

   
Руководилац: Ивица Антић 
тел: 017/405 590, 405 591
E-mail: kommilicija@vranje.org.rs

дежурни броj: 064/859 08 48

 


Службе и Одељења