• Grad Vranje
  • ГРАД ВРАЊЕ

    Званична презентација града

Централа:
+381 (0)17 402 300
Портирница:
+381 (0)17 402 368
ГРАД ВРАЊЕ
Градска управа
Краља Милана бр. 1
17500 Врање
A+ A-

Службе и Одељења

Одељење за инспекциjске послове

Одељење за инспекциjске послове обавља послове инспекциjског и другог надзора у комуналноj области, у области изградње обjеката за коjе одобрење за изградњу издаjе град, у области саобраћаjа и путева, у области заштите животне средине, у области образовања и васпитања, у области трговине ван продаjног обjекта, осим даљинске трговине, обавља послове Комуналне полициjе као и послове принудног извршења, опште и правне послове, у складу са Законом, Статутом града, одлукама и другим прописима донетим на основу Закона.

Одељење за инспекциjске послове обавља послове у складу са позитивним законским прописима, и то:

Комунална инспекциjа, обавља поверене послове, коjи се односе на надзор над трговином ван продаjног обjекта, осим даљинске трговине, као и у погледу истицања и придржавања радног времена и истицања пословног имена.

Осим поверених послова комунална инспекциjа обавља и инспекциjски надзор над извршењем закона и градских прописа коjи се односе на обављање комуналних делатности, и то: производњом и снабдевањем корисника одговараjућим комуналним производом, прочишћавањем и одвођењем атмосферских и отпадних вода, одржавањем чистоће у градским и сеоским насељима, уређењем и одржавањем паркова, зелених и рекреационих површина, као и других jавних површина, одржавањем и коришћењем jавне расвете, уређењем, одржавањем и коришћењем пиjаца, одржавањем бунара и jавних чесми, уређењем и одржавањем градске кафилериjе и организациjом службе за хватање паса луталица, одржавањем градске и сеоских депониjа, одржавањем и уређењем гробаља, одређивањем услова и начина постављања привремених покретних продаjних обjеката, држање домаћих животиња,  контролом радног времена у угоститељским обjектима, вођење управног поступка у предметима комуналне инспекциjе,  обавља и друге послове у складу са Законом, Статутом града, одлукама и другим прописима донетим на основу Закона.

Грађевинска инспекциjа обавља поверене послове коjи се односе на: вођење управног и извршног поступка, доношење управних аката и обављање управних радњи у поступку инспекциjског надзора над спровођењем одредаба Закона о планирању и изградњи, доноси решења за уклањање обjеката или његовог дела коjи су изграђени без грађевинске дозволе,  сачињава Програм уклањања обjеката, извршава решења о уклањању обjеката или његовог дела коjи су изграђени без грађевинске дозволе, доноси решења о обустави радова ако се обjекат не гради према грађевинскоj дозволи, врши надзор над коришћењем обjеката, обавља и друге послове у складу са Законом, Статутом града, одлукама и другим прописима донетим на основу Закона.

Саобраћаjна инспекциjа обавља надзор над применом прописа у оквиру послова поверених законом, као и надзор над применом градских одлука донетих на основу закона и других прописа у комуналноj области и области саобраћаjа и путева, и то: такси превоз путника, линиjски, ванлиниjски и превоз путника за сопствене потребе, линиjски, ванлиниjски и превоз ствари за сопствене потребе, контрола важећих и оверених редова вожње и друге документациjе у вези са обављањем делатности jавног превоза путника, контрола изграђености и опремљености аутобуских стаjалишта, поступање по захтевима за утврђивање услова за возила за обављање такси превоза, контрола jавног пута у експлоатациjи са аспекта безбедности саобраћаjа на путу, контрола постављања вертикалне и хоризонталне саобраћаjне сигнализациjе, контрола радова на изградњи, реконструкциjи и одржавању општинских путева и улица, његовог дела и путног обjекта, контрола стања општинских путева и улица, њихових делова и путних обjеката, контрола заузећа jавних саобраћаjних површина, контрола услова одвиjања саобраћаjа на општинским путевима и улицама, контрола коришћења обале и водног простора и постављање пловних обjеката, вођења управног поступка,  подношење захтева за покретање прекршаjног поступка и приjава због привредног преступа, прикупљање података и информациjа од интереса за остваривање функциjа Градске управе, припремање извештаjа и информациjа везаних за инспекциjски надзор, друге послове у складу са Законом, Статутом града, одлукама и другим прописима донетим на основу Закона.

Инспекциjа за заштиту животне средине обавља послове коjи се односе на:

- вођење управног и извршног поступка и доношење управних аката и обављање управних радњи у поступку инспекциjског надзора у области заштите животне средине у делу поверених послова, и то:

- надзор над обjектима за коjе одобрење за градњу издаjе град, контрола испуњености прописаних услова за обављање делатности привредних субjеката у погледу заштите животне средине, надзор загађивача ваздуха са мерама за отклањање аеро загађења, надзор у делу заштите од буке од извора коjи се стављаjу у промет и коришћење, надзор над спровођењем мера заштите у поступцима процене утицаjа на животну средину, надзор над активностима сакупљања и транспорта инертног и неопасног отпада, односно над радом построjења за складиштење, третман и одлагање инертног и неопасног отпада за коjе град издаjе дозволу за управљање отпадом, надзор над управљањем амбалажом и амбалажним отпадом за построjења и активности за коjе дозволу за управљање амбалажним отпадом издаjе надлежни орган града, надзор у делу заштите од неjонизуjућих зрачења у обjектима за коjе одобрење за изградњу и почетак рада издаjе надлежни орган града, надзор над спровођењем мера непосредне заштите, очувања и коришћења заштићених природних добара коjи су актом града проглашени заштићеним подручjима,

- надзор у области управљања хемикалиjама, односно над обављањем делатности промета односно коришћења нарочито опасних хемикалиjа за коjе дозволу издаjе надлежни орган града, надзор над построjењима и активностима коjи подлежу издавању интегрисане дозволе (ИППЦ) за коjе одобрење за изградњу или употребну дозволу издаjе надлежни орган града, поступање по захтевима енергетских субjеката за доношење извештаjа о испуњености услова у погледу заштите животне средине за обављање енергетске делатности и  друге послове у складу са Законом, Статутом града, одлукама и другим прописима донетим на основу Закона из области заштите животне средине.

Инспекциjа зоохигиjене врши надзор над спровођењем градских прописа о држању домаћих животиња и држању паса и мачака на териториjи града Врања. 

Просветна инспекциjа обавља послове инспекциjског надзора над применом Закона и других прописа из области образовања и васпитања и врши контролу над радом установа у области предшколског, основног и средњег образовања и васпитања у делу поверених послова, и то: поступања установе у погледу спровођења закона, других прописа у области образовања и васпитања и општих аката, остваривање заштите права детета и ученика, њихових родитеља, односно старатеља и запослених, остваривање права и обавеза запослених, ученика и њихових родитеља,  обезбеђење заштите детета и ученика и запослених од дискриминациjе, насиља, злостављања, занемаривања и страначког организовања и деловања у установи, поступка уписа и поништава упис у школу ако jе обављен супротно овом закону,  испуњеност прописаних услова за спровођење испита, прописане евиденциjе коjу води установа и утврђуjе чињенице у поступку поништавања jавних исправа коjе издаjе установа, у поступку верификациjе по налогу Министарства, испитуjе испуњеност услова у случаjу обуставе рада или штраjка у установи организованог супротно закону и друге послове у складу са Законом, Статутом града и другим прописима.

У области спорта, врши инспекциjски надзор, осим за националне спортске савезе, териториjалне спортске савезе, организациjе коjе се баве стручним оспособљавањем у области спорта и спортске организациjе коjе се такмиче у професионалним спортским лигама.

У области туризма, врши инспекциjски надзор и предузима све правне радње у оквиру права и дужности града Врања утврђених Законом о туризму и другим прописима у области туризма.

Буџетска инспекциjа обавља послове коjи се односе на: контролу примене закона и пратећих прописа у области финансиjско-материjалног пословања и наменског и законитог коришћења средстава код директних и индиректних корисника средстава буџета града, jавним предзећима основаним од стране града, правним лицима над коjима град има директну или индиректну контролу над више од половине (50%) капитала или више од 50% гласова у надзорном одбору, као и над другим правним лицима у коjима локална jавна средства чине више од половине (50%) укупног прихода, правним лицима и другим субjектима коjима су директно или индиректно означена средства буџета града за одређену намену, правних лица и других субjеката  коjи користе средства буџета града на основу задуживања, субвенциjа и остале државне помоћи у било ком облику и контролу обрачунавања, евидентирања и наплаћивања прихода коjе вршењем своjе делатности остваруjу органи, организациjе, фондови и предузећа  града и предузимање законом прописаних мера према прекршиоцима за утврђене  незаконитости;

Интерни ревизор обавља послове коjи се односе на: интерну контролу у складу са прописима коjима се уређуjе буџетски систем и Правилником о заjедничким критериjумима, стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање ревизиjе у jавном сектору и међународним стандардима интерне ревизиjе.

 

Руководилац: Бобан Антанасиjевић
тел:  017/411 504
E-mail: inspekcije@vranje.org.rs

 

КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИJА
Далибор Митић    
Ненад  Jаћимовић
Петар Станчев
Слободан Jовић
Александар Ничић
Драган Младеновић
Срђан Станковић

 

ГРАЂЕВИНСКА ИНСПЕКЦИJА
Снежана Михајловић 
Весна Jовановић  
Саша Цветковић

 

ЕКОЛОГИJА
Љиљана Љубић

 

ЗООХИГИJЕНА
Радмила Станисављевић
Срђан Стошић

 

САОБРАЋАJНА ИНСПЕКЦИJА
Саша  Стошић

 

ИЗВРШНО ОДЕЉЕЊЕ   
Горан Здравковић

Никола Станковић

 

ПРОСВЕТНА ИНСПЕКЦИJА
Радмила Денић
Дејан Душановић

 

ТУРИСТИЧКА ИНСПЕКЦИJА
Стефан Станковић

 


Службе и Одељења