• Grad Vranje
  • GRAD VRANJE

    Zvanična prezentacija grada

Centrala:
+381 (0)17 402 300
Portirnica:
+381 (0)17 402 368
GRAD VRANJE
Gradska uprava
Kralja Milana br.1
17500 Vranje
A+ A-

Službe i Odeljenja

Odeljenje za društvene delatnosti

Odeljenje za društvene delatnosti obavlja poslove koji se odnose na: realizaciju propisa u oblastima obrazovanja, kulture, sporta, fizičke kulture, informisanja, verskih zajednica, mladih, zdravstvene i socijalne zaštite, iz nadležnosti lokalne samouprave, pripremu nacrta akata koje donose organi grada i staranje o njihovoj primeni, predlaganje načina sprovođenja mera utvrđenih u strateškim i drugim dokumentima iz ovih oblasti, organizovanje poslova izrade strategija i projekata za potrebe lokalne samouprave i neposredno učestvovanje u njihovoj primeni, organizovanje i pružanje stručne pomoći u poslovima u vezi sa pripremom dokumenata za realizaciju konkursa za finansiranje i sufinansiranje projekata u ovim oblastima, vršenje nadzora nad radom ustanova i organizacija u ovim oblastima, i sl.

U oblasti obrazovanja obavlja poslove koji se odnose na planiranje razvoja delatnosti predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola. Učestvuje u planiranju sredstava za materijalne troškove i investicije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje i vrši nadzor nad korišćenjem tih sredstava, u skladu sa zakonom. Predlaže mrežu dečjih vrtića i osnovnih škola u skladu sa zakonom. Prati upis dece u predškolskoj ustanovi, pohađanje i realizaciju pripremnog predškolskog programa. Vrši evidentiranje dece za upis u prvi razred osnovne škole i prati redovno pohađanje osnovne škole. Obavlja poslove koordinatora interresorne komisije i obezbeđivanja uslova za pružanje dodatne obrazovne podrške deci i učenicima. Planira sredstva u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja za stručno usavršavanje i prevoz zaposlenih, sredstva za prevoz učenika osnovnih škola koji imaju prebivalište na zakonom određenoj udaljenosti od sedišta škole, povlastice za prevoz učenika srednjih škola u međumesnom saobraćaju; sredstva za prevoz učenika na međuopštinskim i republičkim takmičenjima, kao i druge rashode za vezane za materijalne troškove u ovoj oblasti. U oblasti učeničkog i studentskog standarda obavlja poslove na ostvarivanju prava učenika i studenata na korišćenje kredita i stipendija, koje obezbeđuje Republika, smeštaj učenika i studenata u domove, vodi upravni postupak za ostvarivanje prava dece i učenika iz nadležnosti lokalne samouprave.

U oblasti kulture obavlja poslove koji se odnose na: planiranje razvoja delatnosti kulture, obezbeđivanje uslova za održavanje i sprovođenje programa ustanova kulture, obezbeđivanje uslova za rad samostalnih umetnika, razvoj kulturno-umetničkog amaterizma i zaštitu kulturno-umetničkih dobara, umetničkog stvaralaštva, bibliotečke i druge kulturne delatnosti, uspostavljanje kulturno-umetničke saradnje sa institucijama drugih gradova i opština u zemlji i inostranstvu. Daje inicijative za dodeljivanje nagrada i priznanja u oblasti kulturno-umetničkog stvaralaštva. Predlaže planove za izgradnju, održavanje i obnovu spomenika kulture, spomen obeležja i verskih objekata. Inicira i prati intersektorsku saradnju u oblasti javnih službi, kao i saradnju javnog, privatnog i civilnog sektora u oblastu kulture. Organizuje vođenje informaciono-dokumentacionih poslova i upravlja bazom podataka. Organizuje poslove i neposredno učestvuje u izradi analiza, informacija i izveštaja za potrebe organa grada i obavlja ostale poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima kojima se uređuje oblast kulture.

U oblasti informisanja obavlja poslove koji se odnose na praćenje, unapređenje i podizanje nivoa javnog informisanja, podršku unapređenju javnog informisanja kroz konkurse, iniciranje i unapređenje komunikacije sa svim akterima javnog informisanja i medijsko obrazovanje.

U oblasti sporta i fizičke kulture obavljaju se poslovi koji se odnose na: obezbeđivanje uslova za izgradnju, održavanje i korišćenje sportskih objekata u kojima se ostvaruju potrebe u oblasti sporta u gradu, organizaciju i realizaciju školskih sportskih takmičenja na nivou grada, okruga i Republike, staranje o obezbeđivanju posebnih uslova za povećanje obuhvata i kvaliteta rada sa mladim sportskim talentima, predlaganje kriterijuma za finansiranje delatnosti organizacija u oblasti sporta, praćenje realizacije programa ustanove čiji je osnivač grad, kao i drugih organizacija kojima se doprinosi zadovoljavanju potreba građana u oblasti sporta na nivou grada, staranje o organizovanju i održavanju sportskih takmičenja i manifestacija od značaja za grad, staranje o obezbeđenju uslova za rad sportskih stručnjaka u organizacijama u oblasti sporta na teritoriji grada i obavljanje ostalih poslova u skladu sa zakonom i drugim propisima kojima se uređuje ova oblast.

Obavlja poslove koji se odnose na podsticanje različitih aktivnosti i programa mladih i stvaranje uslova za uključivanje mladih u društveni život i procese odlučivanja. Pruža pomoć u stvaranju uslova za organizovanje omladinskih aktivnosti i delatnosti omladinskih organizacija, saradnju sa lokalnim udruženjima mladih u vezi sa implementacijom lokalnih strategija, organizovanju različitih vrsta obuka mladih radi njihovog većeg uključivanja u volonterski rad i bolje korišćenje slobodnog vremena. Odeljenje prati realizaciju lokalnih projekata za mlade u skladu sa strateškim dokumentima i obavlja druge poslove u skladu sa propisima kojima se uređuje ova oblast.

U oblasti zdravstva obavlja poslove: planiranja razvoja primarne zdravstvene zaštite na teritoriji grada, praćenje organizacije, rada i funkcionisanja zdravstvenih ustanova čiji je osnivač grad i predlaganje mera za unapređenje kvaliteta njihovog rada. Organizuje poslove na praćenju zdravstvenog stanja stanovništva, stara se o sprovođenju utvrđenih prioriteta u zdravstvenoj zaštiti i zaštiti prava pacijenata. Inicira i učestvuje u planiranju i ostvarivanju programa za očuvanje i zaštitu zdravlja od zagađene životne sredine prouzrokovane štetnim i opasnim materijama u vazduhu, vodi i zemljištu, odlaganjem otpadnih materija, opasnih hemikalija, izvorima jonizirajućih i nejonizirajućih zračenja, bukom i vibracijama na teritoriji grada. Koordinira, podstiče, organizuje i usmerava sprovođenje zdravstvene zaštite koja se ostvaruje delatnošću organa Grada, građana, preduzeća, socijalnih, obrazovnih i drugih ustanova i organizacija i sarađuje sa stručnim organizacijama, savezima i udruženjima na poslovima razvoja zdravstvene zaštite, obavlja poslove u vezi sa ostvarivanjem osnivačkih prava prema zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač grad. Obavlja stručne i administrativne poslove Saveta za zdravstvo i druga stručna radna tela organa grada.

U oblasti socijalne zaštite obavlja poslove koji se odnose na učešće u donošenju programa unapređenja socijalne zaštite i njegovoj realizaciji, predlaže utvrđivanje proširenih prava u oblasti socijalne zaštite u skladu sa potrebama građana i mogućnostima lokalne samouprave, utvrđuje  kriterijume i merila za određivanje cena usluga u ustanovama socijalne zaštite čiji je osnivač grad i kriterijume i merila za ostvarivanje prava korisnika socijalne zaštite, vrši obezbeđivanje dnevnih usluga u zajednici (prava na pomoć u kući, dnevni boravak i dr.), privremeni smeštaj u ustanovama socijalne zaštite (prihvatilište i predah smeštaj), pružanje jednokratne pomoći i drugih usluga socijalnog rada i  oblika socijalne zaštite u skladu sa propisima organa grada. Prati potrebe socijalno ugroženih lica,  lica sa posebnim potrebama i drugih lica kojima je potrebna organizovana pomoć za savladavanje socijalnih i životnih teškoća i predlaže mere u cilju njihove zaštite, rehabilitacije i socijalizacije, pruža pomoć razvoju različitih oblika samopomoći i solidarnosti sa licima sa posebnim potrebama, prati i koordinira rad invalidskih i socijalno-humanitarnih organizacija i udruženja građana u oblasti socijalne zaštite i realizaciju njihovih programa i projekata za koja se sredstva obezbeđuju u budžetu grada, obavlja poslove vezane za odlučivanje o sticanju statusa energetski ugroženog kupca električne energije u skladu sa zakonom. Obavlja poslove u vezi sa ostvarivanjem osnivačkih prava prema ustanovama socijalne zaštite čiji je osnivač grad i ostale poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima kojima se uređuje oblast socijalne zaštite.

U ovom Odeljenju obavljaju se, kao povereni poslovi dečije zaštite i boračko-invalidske zaštite.

U oblasti dečije zaštite obavljaju se poslovi vezani za finansijsku podršku porodici sa decom; utvrđivanje prava na dečiji dodatak i naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva; roditeljski dodatak i druga prava u skladu sa zakonom.

U oblasti boračko-invalidske zaštite obavljaju se poslovi u vezi sa priznavanjem prava u oblasti boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih invalida rata i članova njihovih porodica, u skladu sa zakonom i propisima organa Grada.

U Odeljenju se obavljaju organizacioni poslovi na zbrinjavanju izbeglica i raseljenih lica; ostvarivanju prava na promeni mesta boravka i prestanku statusa izbeglih i raseljenih lica; sprovođenje aktivnosti na izgradnji stambenih objekata radi integracije; poslovi vezani za migrante i lica u readmisiji.

Odeljenje obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i propisima kojima se uređuju pomenute oblasti.

 

Rukovodilac: Maja Jović
E-mail: maja.jovic@vranje.org.rs

Mirjana Savov    mirjanasavov@gmail.com
Vida Stojanović  vida.stojanovic12@gmail.com
Predrag Jančić    pedjajancic@gmail.com
Bratoljub Đorđević    bratoljubvr@gmail.com
Anka Vučković       vuckovicanka@gmail.com
Vera Mitić    vera.mitic@vranje.org.rs
Olivera Petrović   oljka2110@gmail.com
Zoran Mihajlović  zorandsmihajlovic@gmail.com
Sunčica Ristić    suneborac@gmail.com
Aleksandra Stošić   aleksandrastosic04@gmail.com 
Snežana Antić    snezadantic@gmail.com
Dušica Đorđević  dusica.djordjevic@vranje.org.rs
Novica Mladenović   novicamladenovic00@gmail.com
Marija Milošević   marija.stevanovic85@gmail.com

Boračko- invalidska zaštita: zastita@vranje.org.rs 
Dečija zaštitadzastita@vranje.org.rs
Odsek za obrazovanje: 017/421 627 421 643,