• Grad Vranje
  • GRAD VRANJE

    Zvanična prezentacija grada

Centrala:
+381 (0)17 402 300
Portirnica:
+381 (0)17 402 368
GRAD VRANJE
Gradska uprava
Kralja Milana br.1
17500 Vranje
A+ A-

Službe i Odeljenja

Odeljenje za budžet i finansije

Odeljenje za budžet i finasije obavlja poslove za sve korisnike budžeta, koji se odnose na: izradu nacrta budžeta grada uz poštovanje sistema jedinstvene budžetske klasifikacije uključujući i programsku; priprema i dostavlja korisnicima budžeta uputstvo za pripremu budžeta sa osnovnim ekonomskim smernicama, kao osnovom za izradu predloga finansijskih planova budžetskih korisnika, opisom planirane politike, procenom prihoda i primanja i rashoda i izdataka, obimom sredstava koji može da sadrži predlog finansijskog plana budžetskog korisnika, postupkom i dinamikom pripreme budžeta; stara se o poštovanju kalendara budžeta lokalne vlasti; analizira predloge finansijskih planova budžetskih korisnika i usaglašenost sa uputstvom; pripremu dopunskog budžeta (rebalansa); izradu predloga rešenja o privremenom finansiranju; obaveštava budžetske korisnike o odobrenim raspoloživim aproprijacijama; priprema i utvrđuje tromesečne, mesečne i šestomesečne kvote; razmatra zahteve za izmenu kvote; predlaže privremenu obustavu izvršenja budžeta budžetskim korisnicima; vrši prijem i razmatranje predloga plana izvršenja budžeta; donosi i vrši izmene plana izvršenja budžeta; razmatra zahteve za preuzimanje obaveza; donosi odobrenje (rešenje) o preusmeravanju aproprijacija;  priprema nacrt rešenja o odobrenju sredstava iz tekuće i stalne budžetske rezerve; otvara konsolidovani račun trezora (za dinarska i devizna sredstva), podračune dinarskih i deviznih sredstava korisnika javnih sredstava i posebne namenske dinarske račune korisnicima javnih sredstava i ostalim pravnim licima i drugim subjekitma koji ne pripadaju javnom sektoru i koji nisu uključeni u konsolidovani račun trezora; bliže uređuje način korišćenja sredstava sa podračuna KRT-a; izveštava o korišćenju sredstava; stara se o plasiranju slobodnih novčanih sredstava i obaveštava Upravu za trezor; priprema zahtev Ministarstvu finansija za odobrenje fiskalnog deficita iznad 10% prihoda opštine/grada u tekućoj godini sa detaljnim obrazloženjem opravdanosti investicija zbog kojih nastaje prekoračenje; vrši analizu dugoročne održivosti duga. Vodi glavnu knjigu trezora i ostale poslovne knjige sa posebnom evidencijom za svakog direktnog korisnika budžetskih sredstava i pomoćne knjige; priprema projekcije i prati priliv prihoda i izvršenje rashoda na konsolidovanom računu budžeta, upravljanja gotovinom; prima, zavodi i kontroliše zahteve za plaćanje i transfer sredstava i zahteve za plate, upravljanja informacionim sistemom; izrađuje periodične izveštaje i završni račun konsolidovanog računa trezora; usaglašavanje poslovnih knjiga sa korisnicima budžeta, Upravom za trezor i dobavljačima; priprema i izvršava plaćanje; vrši monitoring i evaluaciju finansijskih planova po programskoj metodologiji; upravljanje imovinom (vođenje evidencija o osnovnim sredstvima i poslovnom prostoru); vrši interne kontrolne postupke; pripremne radnje za sprovođenje popisa i druge poslove u skladu sa propisima kojima se uređuje ova oblast; vrši pripremu nacrta akata kojim se utvrđuju stope izvornih prihoda, kao i način i merila za određivanje visine lokalnih taksi i naknada i drugih izvornih lokalnih prihoda i priprema simulacije i modele po pojedinim grupama obveznika na osnovu predloženog nacrta; organizuje javne rasprave i druge oblike učešća javnosti u postupku prirpeme nacrta akata lokalnih izvornih prihoda.

U ovom Odeljenju se obavljaju i poslovi javnih nabavki i poslovi lokalne poreske administracije.

Poslovi javnih nabavki odnose se na: istraživanje tržišta i efikasno planiranje nabavki; pripremu plana nabavki za korisnike budžetskih sredstava za koje sprovodi postupke javnih nabavki u saradnji sa drugim službama; obezbeđivanje uslova za ekonomičnu, efikasnu i transparentnu upotrebu javnih sredstava i podsticanja konkurentnosti i ravnopravnosti ponuđača u postupcima javnih nabavki; sprovođenje postupaka javnih nabavki po proceduri propisanoj zakonom; sprovođenje postupaka javnih nabavki po ovlašćenju drugih naručilaca u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama; sprovođenje objedinjenih nabavki za više naručilaca u skladu sa zakonom; objavljivanje oglasa o javnim nabavkama, konkursne dokumentacije, obaveštenja i izveštaja na portalu javnih nabavki; pružanje konsultantskih usluga i stručne pomoći direktnim i indirektnim korisnicima budžetskih sredstava i ponuđačima u postupcima javnih nabavki; određivanje zaposlenih koji će predstavljati Grad u postupcima javnih nabavki koje sprovode drugi naručioci; prikupljanje i evidentiranje određenih podataka o postupcima javnih nabavki i zaključenim ugovorima o javnim nabavkama; vođenje posebne evidencije o javnim nabavkama male vrednosti; sastavljanje izveštaja o zaključenim ugovorima o javnim nabavkama velike i male vrednosti i sprovedenim postupcima; dostavljanje u predviđenom zakonskom roku navedenih izveštaja Upravi za javne nabavke; praćenje realizacije zaključenih ugovora o javnim nabavkama; ostvarivanje saradnje sa organima i organizacijama koji u okviru svoje nadležnosti primenjuju propise iz oblasti javnih nabavki; obavljanje drugih poslova u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i drugim propisima kojima se uređuje oblast javnih nabavki i poslove unapređenja energetske efikasnosti.

Poslovi lokalne poreske administracije odnose se na: prijem, obradu, kontrolu i unos podataka iz poreskih prijava; donošenje rešenja o utvrđivanju obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda za koje nije propisano da ih sam poreski obveznik utvrđuje; evidentiranje utvrđene poreske obaveze u poreskom knjigovodstvu lokalne poreske administracije, u skladu sa propisima; knjiženje izvršenih uplata po osnovu lokalnih javnih prihoda; kancelarijske i terenske poreske kontrole zakonitosti i pravilnosti ispunjavanja poreske obaveze koje se utvrđuju rešenjem lokalne poreske administracije; obezbeđenje naplate poreske obaveze; poslove redovne i prinudne naplate, odlaganja plaćanja poreskog duga; pokretanje postupka stečaja; podnošenja zahteva za pokretanje poreskog prekršajnog postupka; dostavljanje izveštaja sa dokazima Poreskoj policiji, kada postoje osnovi sumnje da je izvršeno poresko krivično delo; poslove prvostepenog postupka po izjavljenim žalbama poreskih obveznika; vođenje ponovnog postupka po poništenim upravnim aktima; pružanje pravne pomoći nadležnim organizacionim jedinicama Poreske uprave i drugim organizacionim jedinicama lokalne poreske administracije; vođenje jedinstvenog poreskog knjigovodstva za lokalne javne prihode; primenu jedinstvenih standarda, definicija, klasifikacija i nomenklatura kodiranja podataka i tehniku obrade u skladu sa jedinstvenim informacionim sistemom za lokalne javne prihode; pripremu metodoloških uputstava za jednoobraznu primenu propisa iz oblasti lokalnih javnih prihoda; davanje besplatnih informacija o poreskim propisima iz kojih proizilazi poreska obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda; izdavanje uverenja i potvrda i izveštavanje lokalne samouprave i Poreske uprave u vezi sa lokalnim javnim prihodima i ostali poslovi u skladu sa zakonom i drugim propisima kojima se uređuje ova oblast.

 

Rukovodilac: Nenad Tasić               
tel: 017/402 330
E-mail: finansije_nacelnik@vranje.org.rs