• Grad Vranje
  • GRAD VRANJE

    Zvanična prezentacija grada

Centrala:
+381 (0)17 402 300
Portirnica:
+381 (0)17 402 368
GRAD VRANJE
Gradska uprava
Kralja Milana br.1
17500 Vranje
A+ A-

Uslužni centar

Uslužni centar

Uslužni centar Gradske uprave u Vranju počeo je sa radom 2005. godine. Cilj obrazovanja Uslužnog centra bio je da se na jednom mestu objedine usluge koje Gradska uprava najčešće pruža građanima: prijem i zavođenje zahteva, inicijativa, podnesaka, formiranje predmeta za organizacione jedinice Gradske uprave, izdavanje dokumenata iz matičnih knjiga i knjiga državljana, uvid u evidencije poreskih obveznika, izdavanje uverenja iz službenih evidencija, upis promena u jedinstvenom i posebnom biračkom spisku na zahtev građana, kao i elektronska naplata administrativnih taksi.

 

Na šalterima Uslužnog centra obavljaju se sledeće administrativne procedure i postupci:

- šalter 1: Pisarnica

- šalter 2: Lokalna poreska administracija

- šalter 3: Lokalna poreska administracija

- šalter 4: Elektronska naplata administrativnih taksi

- šalter 5: Jedinstveno upravno mesto

- šalter 6: Jedinstveno upravno mesto

- šalter 7: Jedinstveno upravno mesto

- šalter 8: Jedinstveno upravno mesto

- šalter 9: Matična služba

- šalter 10: Matična služba

- šalter 11: Služba za katastar nepokretnosti (republička služba)

 

Od 04. januara 2023. godine, na osnovu Odluke o organizaciji Gradske uprave, obrazovano je Jedinstveno upravno mesto - JUM sa ciljem bržeg efikasnijeg i kvalitetnijeg pružanja usluga građanima. Građani više ne moraju da idu od službe do službe. Organizacione jedinice Gradske uprave će posredstvom JUM-a razmenjivati podatke i informacije potrebne za odlučivanje u nekom upravnom predmetu ili po zahtevu građana.


Uslužni centar