• Grad Vranje
  • ГРАД ВРАЊЕ

    Званична презентација града

Централа:
+381 (0)17 402 300
Портирница:
+381 (0)17 402 368
ГРАД ВРАЊЕ
Градска управа
Краља Милана бр. 1
17500 Врање
A+ A-

26. септембар 2023.

Расписан Јавни позив за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова

Градско веће расписало је Јавни позив за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији града Врања за 2023. годину. Циљ спровођења мера енергетске санације породичних кућа и станова је унапређење енергетске ефикасности у стамбеном сектору и повећано коришћење обновљивих извора енергије у домаћинствима на територији града Врања.

Предмет Јавног позива је спровођење следећих мера енергетске ефикасности:

1) замена спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача

2) постављање термичке изолације спољних зидова, подова на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору

3) постављање термичке изолације испод кровног покривача или таванице

4) замена постојећег грејача простора на чврсто гориво, течно гориво или електричну енергију (котао или пећ) ефикаснијим котлом на биомасу

5) уградња топлотних пумпи

6) замена постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела и пратећег прибора.

7) уградња соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне топле воде

8) уградња соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије за сопствене потребе, уградње двосмерног мерног уређаја за мерење предате и примљене електричне енергије и израде неопходне техничке документације и извештаја извођача радова на уградњи соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије који су у складу са законом неопходни приликом прикључења на дистрибутивни систем.Снага соларних панела не може бити већа од одобрене снаге мерног места, која је наведена у рачуну за утрошену електричну енергију, а  максимално до и једнако 10,8 кW

Укупно планирана бесповратна средства које град Врање заједно са средствима Министарства додељује путем овог позива износе 16.800.000,00 милиона динара. Максимални удео бесповратних средстава за појединачне мере из одељка 1. Јавног позива износи до 50% од укупне вредности пројекта.

Јавни позив ће трајати до утрошка средстава, а најдуже до 31.12.2023. године. Попуњени, потписани и одштампани пријавни образац и документација из поглавља 7. Јавног позива достављају се у затвореној коверти са назнаком:

„ПРИЈАВА ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији града Врања за 2023. годину - НЕ ОТВАРАТИ”, са пуном адресом пошиљаоца на полеђини коверте.

За све додатне информације и обавештења у вези Јавног позива грађани се могу обратити на контакт телефон 017/402381, 017/402385 или електронску адресу: energetskasanacija@vranje.org.rs