• Grad Vranje
  • ГРАД ВРАЊЕ

    Званична презентација града

Централа:
+381 (0)17 402 300
Портирница:
+381 (0)17 402 368
ГРАД ВРАЊЕ
Градска управа
Краља Милана бр. 1
17500 Врање
A+ A-

12. јун 2024.

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу акумулационог језера

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД  ВРАЊЕ

ГРАДСКА  УПРАВА

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ, КОМУНАЛНО

СТАМБЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

у складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи  (''Службени гласник  Републике  Србије'', број72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС,132/14 , 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 –др.закон,  9/20, 52/21 и 62/2023) и у складу са чланом 92.Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (''Службени гласник  Републике  Србије''  број  32/19), организује јавну презентацију

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ АКУМУЛАЦИОНОГ ЈЕЗЕРА,

НА КП.БР. 883-део, 884-део, 885-део, 888-део, 889-део, КО ГОРЊИ НЕРАДОВАЦ и 1126, 1127-део, 1128-део, 1129-део, 1130-део, 1124-део, 1125/7-део, КО ДОЊИ НЕРАДОВАЦ, У ВРАЊУ

                                         Обрађивач урбанистичког пројекта :  Литус доо  Врање

                                                                                       Ул. Мирка Сотировића 18, Врање

                                 Одговорни урбаниста :  Милорад Величковски, дипл.инж.арх.

                                                                                                                               (200 0970 07)

                                        подносиоц захтева: ВИНАРИЈА „АЛЕКСИЋ“ доо ВРАЊЕ

                                                                                                          ул. Маричка 63, Врање

           Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у урбанистички пројекат и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику Одељењу за урбанизам, имовинско-правне послове, комунално стамбене делатности и заштиту животне средине.

         Јавна презентација урбанистичког пројекта у трајању од 7 дана, одржаће се у периоду од 12.06.2024. године до 18.06.2024. године од 11-13 часова у просторијама Одељења за урбанизам, имовинско правне послове, комунално стамбене делатности и заштиту животне средине – Улица Иве Лоле Рибара број 1, I спрат, канцеларија број 6.

         Урбанистички пројекат ће бити изложен од 12.06.2024. године до 18.06.2024. године у улазном холу и у просторијама Одељења за урбанизам, имовинско правне послове, комунално стамбене делатности и заштиту животне средине Градске управе града Врања– Улица Иве Лоле Рибара број 1, Врање, I спрат, канцеларија број 6, и на званичној интернет страници града Врања (www.vranje.org.rs/vesti)

         Овлашћено лице за давање обавештења о садржају јавне презентације је шеф Одсека за урбанизам Дијана Ђелић дипл.инж.арх. (Контакт телефон 017/7155065).