• Grad Vranje
  • ГРАД ВРАЊЕ

    Званична презентација града

Централа:
+381 (0)17 402 300
Портирница:
+381 (0)17 402 368
ГРАД ВРАЊЕ
Градска управа
Краља Милана бр. 1
17500 Врање
A+ A-

29. мај 2024.

ГИС – Генерални урбанистички план Врања (Другe изменe и допунe ГУП-а)

ГИС – Генерални урбанистички план Врања (Другe изменe и допунe ГУП-а)

ГИС Врање ГеоПортал објављује просторне податаке у групи

Г У П

 

Овај сет података садржи следеће слојеве:

Границу обухвата, Саобраћајне профиле и путне правце, Ограничења урбаног развоја, Регулацију, Намену и Водно земљиште. Друге измене и допуне Плана израђене су за део подручја у обухвату ГУП-а Врања, кроз измену петнаест локација.

 

Извор података у групи ГУП су важећи плански документи: Генерални урбанистички план Врања ("Службени гласник града Врања“, број 37/2018), Измене и допуне генералног урбанистичког плана Врања ("Службени гласник града Врања“, број 32/2020), Друге измене и допуне генералног урбанистичког плана Врања ("Службени гласник града Врања“, број 29/2023).

 

Група “Инфраструктурни коридор” пружа увид у положај коридора магистралних инфраструктурних система на подручју града Врања.

Група “РГЗ слојеви” пружа увид у податке из катастра непокретности: границе катастарских општина на територију града Врања, катастарске парцеле, објекте, улице и кућне бројеве.

 

 

Тематској карти можете приступити на адреси:

https://www.gisvranje.org.rs/#/viewer/openlayers/1101