Info vesti

Odeljenja - Potvrda da je Urbanistički projekat za izgradnju multifunkcionalnog terena na katastarskim parcelama broj 1830, 1831 i 1832 KO Aleksandrovac urađen u skladu sa Prostornim planom grada Vranja

28. novembar 2022, Vranje
 • Republika Srbija
  GRAD VRANJE
  GRADSKA UPRAVA
  Odeljenje za urbanizam,
  imovinsko-pravne poslove,
  komunalno stambene delatnosti i
  zaštitu životne sredine
  Broj 350-140/2022-08/1
  22.11.2022. godine
  V R A Nj E

  Na osnovu člana 63. stav 1. Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik RS'' broj 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-odluka US , 24/11, 121/2012, 42/13-odluka US, 50/13 – odluka US , 98/13-odluka US, 132/14 , 145/14 , 83/18, 31/19 , 37/19-dr.zakon , 9/20 i 52/21) i člana 88. stav 1. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik Republike Srbije broj 32/19) , Odeljenje za urbanizam, imovinsko-pravne poslove, komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine Gradske uprave Vranje rešavajući po zahtevu Grada Vranja, Ulica Kralja Milana broj 1, Vranje

   

  P O T V R Đ U J E

   


  Da je Urbanistički projekat za izgradnju multifunkcionalnog terena na katastarskim parcelama broj 1830, 1831 i 1832 KO Aleksandrovac urađen u skladu sa „Prostornim planom grada Vranja”, koji je usvojen na sednici Skupštine grada Vranja dana 15.06.2018.godine, pod brojem 35-31/2018-10 i objavljen u „Službenom glasniku grada Vranja“ broj 18/2018 i 29.10.2020.godine , broj 35-44/2020-10 („Službeni glasnik grada Vranja“ broj 36/20 ) – ispravka tehničke greške.
  Urbanistički projekat urađen je od strane JP „Urbanizam i izgradnja grada Vranja“, VRANJE , Ive Lole Ribara 1, broj tehničke dokumentacije 818/2022 od 09.06.2022.godine, sa odgovornim urbanistom Nedeljković Majom dipl.inž.arh. (IK 200 1256 11).
  Pre potvrđivanja urbanističkog projekta organizovana je javna prezenatcija u trajanju od sedam dana a nakon isteka roka za javnu prezentaciju izvršena stručna kontrola o čemu je sačinjen izveštaj Izveštaj Komisije za planove Skupštine grada Vranja broj broj 06-236/2022-10 od 18.11.2022.godine.
  Sastavni deo Potvrde je i Izveštaj Komisije za planove Skupštine grada Vranja.

 • Dokumenti