Info vesti

Odeljenja - UP potvrda da je Urbanistički projekat za izgradnju objekta Doma zdravlja spratnosti P+1, na katastarskim parcelama broj 9966/1, 996/2, 9964 I 9965 KO Vranje 1, PGR Zone 3 , urađen u skladu sa Planom generalne regulacije Zone 3 u Vranju

13. oktobar 2021, Vranje
 • Na osnovu člana 63. stav 1. Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik RS'' broj 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-odluka US , 24/11, 121/2012, 42/13-odluka US, 50/13 – odluka US , 98/13-odluka US, 132/14 , 145/14 , 83/18, 31/19 , 37/19-dr.zakon , 9/20 i 52/21) Odeljenje za urbanizam, imovinsko-pravne poslove, komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine Gradske uprave Vranje rešavajući po zahtevu ZDRAVSTVENE USTANOVE DOM ZDRAVLJA „VIP MEDICAL“, Obrena Kovačevića broj 21, Leskovac


  P O T V R Đ U J E


  Da je Urbanistički projekat za izgradnju objekta Doma zdravlja spratnosti P+1, na katastarskim parcelama broj 9966/1, 996/2, 9964 I 9965 KO Vranje 1, PGR Zone 3 , urađen u skladu sa Planom generalne regulacije Zone 3 u Vranju koji je usvojen na sednici Skupštine grada Vranja dana 09.06.2011. godine, pod brojem 35-36/2011-13 („Službeni glasnik grada Vranja“ broj 18/2011).
  Urbanistički projekat je izrađen na zahtev ZDRAVSTVENE USTANOVE DOM ZDRAVLJA „VIP MEDICAL“, Obrena Kovačevića broj 21, Leskovac a od strane JP „Urbanizam i izgradnja grada Vranja“ Vranje, broj tehničke dokumentacije 1032/21 od 01.09.2021.godine, sa odgovornim urbanistom Nedeljković Majom dipl.inž.arh.(IK 200 1256 11)
  Potvrda se izdaje nakon organizovane javne prezentacije u trajanju od sedam dana, na osnovu stručnog mišljenja Komisije za planove i na osnovu Izveštaja Komisije za planove Skupštine grada Vranja broj 06-210/2021-10 od 12.10.2021.godine.
  Sastavni deo Potvrde je i Izveštaj Komisije za planove Skupštine grada Vranja.

  https://we.tl/t-I2xwmKCAYa