Info vesti

Odeljenja - Javna prezentacija UP za izgradnju starogradskog kompleksa ,,Borin grad" u naselju Tulbe u Vranju

09. septembar 2021, Vranje
 • Javna prezentacija UP za izgradnju starogradskog kompleksa ,,Borin gradJavna prezentacija UP za izgradnju starogradskog kompleksa ,,Borin gradJavna prezentacija UP za izgradnju starogradskog kompleksa ,,Borin gradJavna prezentacija UP za izgradnju starogradskog kompleksa ,,Borin gradJavna prezentacija UP za izgradnju starogradskog kompleksa ,,Borin gradJavna prezentacija UP za izgradnju starogradskog kompleksa ,,Borin gradJavna prezentacija UP za izgradnju starogradskog kompleksa ,,Borin gradJavna prezentacija UP za izgradnju starogradskog kompleksa ,,Borin gradJavna prezentacija UP za izgradnju starogradskog kompleksa ,,Borin gradJavna prezentacija UP za izgradnju starogradskog kompleksa ,,Borin grad
  1/10

   

  REPUBLIКA SRBIJA

  GRAD VRANJE
  GRADSКA UPRAVA
  ODELJENJE ZA URBANIZAM, IMOVINSКO-PRAVNE POSLOVE, КOMUNALNO
  STAMBENE DELATNOSTI I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

   

  u skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik Republike Srbije'', broj 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14 , 145/14 , 83/18, 31/19, 37/19 –dr.zakon i 9/20) i u skladu sa članom 92. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja (''Službeni glasnik Republike Srbije'' broj 32/19), organizuje javnu prezentaciju

   

  URBANISTIČКOG PROJEКTA

  ZA IZGRADNJU STAROGRADSКOG КOMPLEКSA „BORIN GRAD“ U NASELJU TULBE U VRANJU

   

   

  Obrađivač urbanističkog projekta : JP „Urbanizam i izgradnja grada Vranja“ VRANJE

  Odgovorni urbanista : Maja Nedeljković dipl.inž.arh. (IК 200 1256 11)

  podnosioc zahteva: GRAD VRANJE
  КABINET GRADONAČELNIКA
  Кralja Milana broj 1
  VRANJE

     Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da izvrše uvid u urbanistički projekat i da u toku trajanja javne prezentacije dostave svoje primedbe i sugestije u pisanom obliku Odeljenju za urbanizam , imovinsko-pravne poslove , komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine.
     Javna prezentacija urbanističkog projekta u trajanju od 7 dana, održaće se u periodu od 09.09.2021. godine do 15.09.2021. godine od 10-12 časova u prostorijama Odeljenja za urbanizam, imovinsko pravne poslove , komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine – Ulica Ive Lole Ribara broj 1 , I sprat, kancelarija broj 8.
     Urbanistički projekat će biti izložen u ulaznom holu i u prostorijama Odeljenja za urbanizam, imovinsko pravne poslove, komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Vranja– Ulica Ive Lole Ribara broj 1, Vranje, I sprat, kancelarija broj 8, i na zvaničnoj internet stranici grada Vranja (www.vranje.org.rs/vesti)
    Ovlašćeno lice za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije je šef Odseka za urbanizam Jovana Antić dipl.inž.arh. (Кontakt telefon 064/851 90 51 )

   

  link