Info vesti

Odeljenja - UP potvrda da je urbanistički projekat -arhitektonsko urbanistička razrada lokacije, porodičnog stambeno-poslovnog objekta na katastarskoj parceli broj 9018 KO Vranje 1 u Ulici Proleterskih brigada bb u Vranju urađen u skladu sa „Planom generalne regulacije Zone 3 Vranju“

08. septembar 2021, Vranje
 • Republika Srbija
  GRAD VRANjE
  GRADSKA UPRAVA
  Odeljenje za urbanizam,
  imovinsko-pravne poslove,
  komunalno stambene delatnosti i
  zaštitu životne sredine
  Broj 350-92/2021-08/1
  06.09.2021.godine
  V R A Nj E


  Na osnovu člana 63. stav 1. Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik RS'' broj 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-odluka US , 24/11, 121/2012, 42/13-odluka US, 50/13 – odluka US , 98/13-odluka US, 132/14 , 145/14 , 83/18, 31/19 , 37/19-dr.zakon , 9/20 i 52/21) Odeljenje za urbanizam, imovinsko-pravne poslove, komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine Gradske uprave Vranje

   

  P O T V R Đ U J E

   

  Da je Urbanistički projekat arhitektonsko urbanistička razrada lokacije, porodičnog stambeno-poslovnog objekta na katastarskoj parceli broj 9018 KO Vranje 1 u ulici Proleterskih brigada bb u Vranju urađen u skladu sa „Planom generalne regulacije Zone 3 Vranju“ koji je usvojen na sednici Skupštine grada Vranja dana 09.06.2011.godine i objavljen u „Službenom glasniku grada Vranja“ broj 18/2011.
  Urbanistički projekat je izrađen na zahtev „Stanković Grozdane iz Vranja, sa stanom u ulici Trg Bratstva i jedinstva broj c-1/3-9 u Vranju, a od strane Preduzeća za projektovanje, inženjering i konsalting „VeLeN GROUP“ doo Vranje od 31.05.2021.godine, odgovorni urbanista je Stojković Nenad dipl.inž.arh (IK 200 1324 12).
  Potvrda se izdaje nakon organizovane javne prezentacije u trajanju od sedam dana, na osnovu stručnog mišljenja Komisije za planove i na osnovu Izveštaja Komisije za planove Skupštine grada Vranja broj 06-181/2021-10 od 02.09.2021.godine .
  Sastavni deo Potvrde je i Izveštaj Komisije za planove Skupštine grada Vranja.

  https://we.tl/t-n4GXJkNCqy

   

 • Dokumenti