Info vesti

Odeljenja - Potvrda da je Urbanistički projekat stambeno-poslovnog objekta u Vranju , spratnosti Po +P+3+Ps, na katastarskim parcelama broj 6898, 6899 i 6900 KO Vranje 1 urađen u skladu sa „Planom generalne regulacije Zone 1 u Vranju – Centralna Zona“

20. jul 2021, Vranje
 •  

   

   

   

   

  Republika Srbija
  GRAD VRANjE
  GRADSKA UPRAVA
  Odeljenje za urbanizam,
  imovinsko-pravne poslove,
  komunalno stambene delatnosti i
  zaštitu životne sredine
  Broj 350-107/2021-08/1
  20.07.2021. godine
  V R A Nj E


  Na osnovu člana 63. stav 1. Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik RS'' broj 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-odluka US , 24/11, 121/2012, 42/13-odluka US, 50/13 – odluka US , 98/13-odluka US, 132/14 , 145/14 , 83/18, 31/19 , 37/19-dr.zakon , 9/20 i 52/21) Odeljenje za urbanizam, imovinsko-pravne poslove, komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine Gradske uprave Vranje

   

                                                    P O T V R Đ U J E

   

  Da je Urbanistički projekat stambeno-poslovnog objekta u Vranju , spratnosti Po +P+3+Ps, na katastarskim parcelama broj 6898, 6899 i 6900 KO Vranje 1 urađen u skladu sa „Planom generalne regulacije Zone 1 u Vranju – Centralna Zona“ koji je usvojen na sednici Skupštine grada Vranja dana 14.12.2020.godine i objavljen u „Službenom glasniku grada Vranja“ broj 40/2020.
  Urbanistički projekat je izrađen na zahtev „STOJKOVIĆ DOM GRADNjA“ DOO, Ul. Vojislava Ilića broj 3, 17501 VRANjE, a od strane Ateljea za proejktovanje i inženjering„GEA“ VRANjE od 27.04.2021.godine, odgovorni urbanista je Milorad Veličkovski d.i.a.(IK 200 0970 07 12).
  Potvrda se izdaje nakon organizovane javne prezentacije u trajanju od sedam dana, na osnovu stručnog mišljenja Komisije za planove i na osnovu Izveštaja Komisije za planove Skupštine grada Vranja broj 06-153/2021-10 od 15.07.2021.godine .
  Sastavni deo Potvrde je i Izveštaj Komisije za planove Skupštine grada Vranja.


                                                                                     ŠEF ODSEKA ZA URBANIZAM
                                                                                     Jovana Antić dipl.inž.arh.

   

  https://we.tl/t-CO058HmKDf