Info vesti

Odeljenja - UP potvrda da je Urbanistički projekat arhitektonsko urbanistička razrada lokacije, višeporodičnog stambeno-poslovnog objekta na katastarskoj parceli broj 6047 КO Vranje 1, u Ulici Bore Stankovića broj 110, u Vranju urađen u skladu sa „Planom generalne regulacije Zone 1 u Vranju – Centralna Zona“

19. jul 2021, Vranje
 • Na osnovu člana 63. stav 1. Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik RS'' broj 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-odluka US , 24/11, 121/2012, 42/13-odluka US, 50/13 – odluka US , 98/13-odluka US, 132/14 , 145/14 , 83/18, 31/19 , 37/19-dr.zakon , 9/20 i 52/21) Odeljenje za urbanizam, imovinsko-pravne poslove, komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine Gradske uprave Vranje rešavajući po zahtevu DOO „MORAVA ENTERIJERI“ iz Ćukovca 

                                                           P O T V R Đ U J E 

  Da je Urbanistički projekat arhitektonsko urbanistička razrada lokacije, višeporodičnog stambeno-poslovnog objekta na katastarskoj parceli broj 6047 КO Vranje 1, u Ulici Bore Stankovića broj 110, u Vranju urađen u skladu sa „Planom generalne regulacije Zone 1 u Vranju – Centralna Zona“ koji je usvojen na sednici Skupštine grada Vranja dana 14.12.2020.godine i objavljen u „Službenom glasniku grada Vranja“ broj 40/2020.
  Urbanistički projekat je izrađen na zahtev DOO „MORAVA ENTERIJERI“ iz Ćukovca a od strane Preduzeća za projektovanje, inženjering i konsalting „VeLeN GROUP“ doo , VRANJE, broj tehničke dokumentacije 3-UP/21 od 25.05.2021.godine sa odgovornim urbanistom Stojković Nenadom dipl.inž.arh. broj licence 200 1324 12.
  Potvrda se izdaje nakon organizovane javne prezentacije u trajanju od sedam dana, na osnovu stručnog mišljenja Кomisije za planove i na osnovu Izveštaja Кomisije za planove Skupštine grada Vranja broj 06-153/2021-10 od 15.07.2021.godine .
  Sastavni deo Potvrde je i Izveštaj Кomisije za planove Skupštine grada Vranja.