Info vesti

Odeljenja - Javna prezentacija

22. jun 2021, Vranje
 •  

   

  Odeljenje za urbanizam, imovinsko-pravne poslove, komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine Gradske uprave Vranje, u skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik Republike Srbije'', broj 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14 , 145/14 , 83/18, 31/19 , 37/19 –dr.zakon , 9/20 i 52/21) i u skladu sa članom 92. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja (''Službeni glasnik Republike Srbije'' broj 32/19), organizuje javnu prezentaciju

  URBANISTIČKOG PROJEKTA
  STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA U VRANjU , SPRATNOSTI Po +P+3+Ps, NA KATASTARSKIM PARCELAMA BROJ 6898, 6899 I 6900 KO VRANjE 1

  Obrađivač urbanističkog projekta : Atelje za projektovanje i inženjering „GEA-PR“
  Ul. Partizanska broj 10/A26
  17500 VRANjE

  Odgovorni urbanista : Milorad Veličkovski dipl.inž.arh.(IK 200 0970 07)

  podnosioc zahteva: „STOJKOVIĆ DOM GRADNjA“ DOO
  Ul. Vojislava Ilića broj 3
  17501 VRANjE


  Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da izvrše uvid u urbanistički projekat i da u toku trajanja javne prezentacije dostave svoje primedbe i sugestije u pisanom obliku Odeljenju za urbanizam , imovinsko-pravne poslove , komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine.
  Javna prezentacija urbanističkog projekta u trajanju od 7 dana, održaće se u periodu od 22.06.2021. godine do 28.06.2021. godine od 10-12 časova u prostorijama Odeljenja za urbanizam, imovinsko pravne poslove , komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine – Ulica Ive Lole Ribara broj 1 , I sprat, kancelarija broj 8.
  Urbanistički projekat će biti izložen u ulaznom holu i u prostorijama Odeljenja za urbanizam, imovinsko pravne poslove, komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Vranja– Ulica Ive Lole Ribara broj 1, Vranje, I sprat, kancelarija broj 8, i na zvaničnoj internet stranici grada Vranja (www.vranje.org.rs/vesti)
  Ovlašćeno lice za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije je šef Odseka za urbanizam Jovana Antić dipl.inž.arh. (Kontakt telefon 064/851 90 51 )