Info vesti

Odeljenja - Prezentacija urbanističkog projekta

08. jun 2021, Vranje
 •                                                

   

   

                                               REPUBLIKA SRBIJA

                                                  GRAD VRANjE
                                              GRADSKA UPRAVA
          ODELjENjE ZA URBANIZAM, IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE, KOMUNALNO
                      STAMBENE DELATNOSTI I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

  u skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik Republike Srbije'', broj 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14 , 145/14 , 83/18, 31/19, 37/19 –dr.zakon i 9/20) i u skladu sa članom 92. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja (''Službeni glasnik Republike Srbije'' broj 32/19), organizuje javnu prezentaciju

                                                URBANISTIČKOG PROJEKTA

  ARHITEKTONSKO URBANISTIČKA RAZRADE LOKACIJE STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA NA KATASTARSKIM PARCELAMA BROJ 8852/2 I 8853/2 K.O.VRANjE 1 U ULICI VIKTORA BUBNjA U VRANjU

  Obrađivač urbanističkog projekta : Preduzeće za projektovanje, inženjering i konsalting „VeLeN GROUP“ doo
  VRANjE


  Odgovorni urbanista : Nenad Stojković dipl.inž.arh.(IK 200 1324 12)

  podnosioc zahteva: ALEKSANDROVIĆ IVICA I DANICA
  Partizanski put 13/1/2
  VRANjE

  Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da izvrše uvid u urbanistički projekat i da u toku trajanja javne prezentacije dostave svoje primedbe i sugestije u pisanom obliku Odeljenju za urbanizam , imovinsko-pravne poslove , komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine.

  Javna prezentacija urbanističkog projekta u trajanju od 7 dana, održaće se u periodu od 08.06.2021. godine do 14.06.2021. godine od 10-12 časova u prostorijama Odeljenja za urbanizam, imovinsko pravne poslove , komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine – Ulica Ive Lole Ribara broj 1 , I sprat, kancelarija broj 8.
  Urbanistički projekat će biti izložen u ulaznom holu i u prostorijama Odeljenja za urbanizam, imovinsko pravne poslove, komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Vranja– Ulica Ive Lole Ribara broj 1, Vranje, I sprat, kancelarija broj 8, i na zvaničnoj internet stranici grada Vranja (www.vranje.org.rs/vesti)
  Ovlašćeno lice za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije je šef Odseka za urbanizam Jovana Antić dipl.inž.arh. (Kontakt telefon 064/851 90 51 )