Info vesti

Odeljenja - Javni uvid u Nacrt plana detaljne regulacije u naselju Soderce u Vranju

13. april 2021, Vranje
 • GRAD VRANjE
  GRADSKA UPRAVA
  ODELjENjE ZA URBANIZAM, IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE, KOMUNALNO STAMBENE DELATNOSTI I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
  u skladu sa članom 50. Zakona o planiranju i izgradnji ('' Službeni glasnik Republike Srbije'' broj 72/09, 81/09-ispravka, 64/2010-US , 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14 , 145/14,
  83/18, 31/19 , 37/19 – dr. Zakon i 9/20) i čl. 55-68. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja (''Službeni glasnik Republike Srbije'' broj 32/19),
  oglašava

  J A V N I U V I D
  U
  NACRT PLANA DETALjNE REGULACIJE U NASELjU SODERCE U VRANjU

  Javni uvid u Nacrt Plana detaljne regulacije u naselju Soderce u Vranju održaće se u periodu od 14.APRILA .2021.godine DO 13.MAJA 2021.godine U TRAJANjU OD 30 DANA, svakog radnog dana u prostorijama Odeljenja za urbanizam ,imovinsko-pravne poslove , komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine Gradske uprave Vranje, Ulica Ive Lole Ribara broj 1, I sprat , kancelarija broj 16, od 12,00 do 15,00 časova, gde će biti obezbeđena stručna pomoć za pružanje potrebnih informacija, tumačenja pojedinih rešenja i eventualnog davanja primedbi na plan. Nacrt plana biće izložen i na zvaničnoj internet stranici Gradske uprave grada Vranja .
  Fizička i pravna lica primedbe na Nacrt plana mogu podneti isključivo u pisanoj formi na pisarnici Gradske uprave Grada Vranja Odeljenju za urbanizam, imovinsko-pravne poslove ,komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredineGradske uprave Vranje u toku trajanja javnog uvida, zaključno sa 13.05.2021. godine.
  Javna sednica Komisije za planove održaće se po završetku javnog uvida u PETAK 21.05.2021.godine sa početkom u 12,00 časova u Velikoj sali Skupštine Grada Vranja.
  Fizička i predstavnici pravnih lica koja su u toku trajanja javnog uvida podnela primedbe u pisanom obliku, mogu prisustvovati javnoj sednici i usmeno ih obrazložiti. O svakoj podnetoj primedbi obrađivač planskog dokumenta javno iznosi svoj stav.