Gradske vesti

Naredba o radnom vremenu i prostornim ograničenjima za vreme nepovoljne epidemiološke situacije tokom trajanja zarazne bolesti COVID-19

12. april 2021, Vranje
 • Naredba o radnom vremenu i prostornim ograničenjima za vreme nepovoljne epidemiološke situacije tokom trajanja zarazne bolesti COVID-19
  1/1

  Počev od 12. aprila 2021. godine u radnom vremenu svakog dana od 06.00 do 22.00 časa mogu raditi zatvoreni ili otvoreni trgovinski centri i slični objekti u kojima se obavlja delatnost u oblasti trgovine na malo (u daljem tekstu: objekat), osim ugostiteljskih objekata u zatvorenom prostoru, a koji se nalaze u sklopu tog objekta i u kojima se vrši usluživanje hrane i pića sedećih gostiju (dozvoljena je šalterska prodaja).

  Upravljač objekta dužan je da obezbedi da se ispred šaltera za prodaju hrane i pića ne okuplja veći broj lica, da između lica koja čekaju na kupovinu hrane i pića postoji razmak od najmanje dva metra u svim pravcima, kao i da su vidno obeleženi linija kretanja do i od šaltera.
  Upravljač objekta, pored sprovođenja mera utvrđenih Uredbom o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 („Službeni glasnik RS”, br. 151/20, 152/20, 153/20, 156/20, 158/20, 1/21, 17/21, 19/21, 22/21 i 29/21), dužan je da obezbedi sledeće:
  – na ulazu mora vidno biti istaknuta korisna površina celog objekta, odnosno prostora i broj lica koja mogu biti prisutna (pod korisnim površinom podrazumeva se prodajni deo, odnosno izuzimaju se pomoćne prostorije, toaleti, magacini i sl.) i obaveza posetioca da nose zaštitne maske;
  – ukoliko objekat ima više ulaza i izlaza, moraju se odrediti i vidljivo obeležiti koji su ulazna, a koji izlazna vrata;
  – u objektu moraju biti određene i vidljivo obeležene linije kretanja unutar objekta na taj način da se onemogući boravak ili okupljanje većeg broja lica na jednom mestu, kao i bezbedni pravci kretanja od ulaza do izlaza;
  – na ulazu u objekat moraju se koristiti dezobarijere;
  – fizičku distancu između korisnika od najmanje dva metra;
  – zaposleni moraju nositi zaštitnu masku tokom rada, a naročito tokom kontakta sa korisnicima;
  – zajedničke prostorije i predmete koje koriste korisnici (toaleti, rukohvate na stepenicama, liftovi i sl.), moraju se na svakih sat vremena dezinfikovati rastvorom na bazi 70% alkohola;
  – mora biti određeno lice koje je odgovorno za poštovanje mera nošenja lične zaštitne maske (korona redar), a ukoliko objekat ima više ulaza i izlaza, ima više spratova i površine je veće od 500 kvadratnih metara korisne površine, upravljač centra je dužan da odredi više lica za korona redare, tako da se na svakom ulazu, tj izlazu i na svakih 250 kvadratnih metara nalazi po jedan korona redar;
  – korona redar mora nositi vidljivu oznaku da je korona redar (na svetloj podlozi moraju uočljivim slovima biti ispisane reči: korona redar);
  – korona redar je dužan da upozori korisnike na obavezu nošenja maske prilikom ulaska u objekat i prilikom kretanja u objektu sve vreme boravka;
  – ukoliko korona redar primeti da neko lice ne nosi masku, bez odlaganja će obavestiti to lice da napusti objekat sa upozorenjem da takvo ponašanje predstavlja prekršaj, a ukoliko to lice odbije da napusti objekata bez odlaganja će o tome obavestiti nadležne inspekcijske službe.
  Pravno lice i preduzetnik koji prodaje robu odnosno pruža usluge u objektu u okviru prostora u kome prodaje robu, odnosno pruža usluge (u daljem tekstu: radnja), pored sprovođenja mera utvrđenih Uredbom o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 („Službeni glasnik RS”, br. 151/20, 152/20, 153/20, 156/20, 158/20, 1/21, 17/21, 19/21, 22/21 i 29/21), dužan je da obezbedi sledeće:
  – na ulazu u radnju mora vidno biti istaknuta korisna površina radnje i broj lica koja mogu biti prisutna;
  – ukoliko radnja ima više ulaza i izlaza, moraju se odrediti i vidljivo obeležiti koji su ulazna, a koji izlazna vrata;
  – u radnji moraju biti određene i vidljivo obeležene linije kretanja unutar radnje na taj način da se onemogući boravak ili okupljanje većeg broja lica na jednom mestu, kao i bezbedni pravci kretanja od ulaza do izlaza;
  – ispred kasa ili prilikom drugog čekanja korisnika u redu mora uočiljivim oznakama biti vidno obeležno neophodno rastojanje između korisnika od minimum dva metra;
  – fizičku distancu između korisnika od najmanje dva metra;
  – zaposleni moraju nositi zaštitnu masku tokom rada, a naročito tokom kontakta sa korisnicima, kao što su zaposleni koji rade na kasama, i sl.;
  – zajedničke prostorije i predmete koje koriste korisnici (toaleti, garderobe i sl.), moraju se na svakih sat vremena dezinfikovati rastvorom na bazi 70% alkohola;
  – mora biti određeno lice koje je odgovorno za poštovanje mera nošenja lične zaštitne maske (korona redar), a ukoliko radnja ima više ulaza i izlaza, ima više spratova i površine je veće od 500 kvadratnih metara korisne površine, pravno lice (preduzetnik) dužan je da odredi više lica za korona redare, tako da se na svakom ulazu, tj izlazu i na svakih 250 kvadratnih metara nalazi po jedan korona redar;
  – korona redar mora nositi vidljivu oznaku da je korona redar (na svetloj podlozi moraju uočljivim slovima biti ispisane reči: korona redar);
  – korona redar je dužan da upozori korisnike na obavezu nošenja maske prilikom ulaska u radnju kao i za sve vreme boravka u radnji;
  – ukoliko korona redar primeti da neko lice ne nosi masku, bez odlaganja će obavestiti to lice da napusti radnju sa upozorenjem da takvo ponašanje predstavlja prekršaj, a ukoliko to lice odbije da napusti radnju, bez odlaganja će o tome obavestiti nadležne inspekcijske službe;
  – korona redar je dužan da upozori korisnike na neophodnost držanja fizičke udaljenosti prilikom čekanja u redu.
  . U radnom vremenu svakog dana od 06.00 do 22.00 časa mogu raditi:
  1) apoteke (uključujući veterinarske i poljoprivredne apoteke);
  2) restorani i drugi prostori u kojima se pružaju usluge ishrane u kategorizovanim i nekategorizovanim smeštajnim objektima i u kategorizovanom privatnom smeštaju, u kojima se usluga može pružati samo licima koja imaju prijavljen boravak u tim vrstama smeštaja;
  3) objekti u oblasti trgovine na malo (trgovinske i druge radnje i prodajna mesta);
  4) objekti, radnje i servisi i sl. u kojima se vrše stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti, finansijske delatnosti i delatnost osiguranja, promet nekretnina, informisanje i komunikacija, administrativne i pomoćne uslužne delatnosti, zanatske i druge uslužne delatnosti;
  5) objekti u kojima se obavlja delatnost u oblasti sporta (fitnes centri, teretane, vežbaonice, spa centri, bazeni i drugi objekti namenjeni za sport i rekreaciju i sl.);
  6) objekti u kojima se obavlja delatnost priređivanja posebnih i klasičnih igara na sreću (kladionice, igraonice i sl.);
  7) trgovinske i druge radnje i prodajna mesta na kojima se vrši prodaja prehrambenih proizvoda, prodavnice hrane za životinje (pet šopovi, prodavnice stočne hrane i dr.), zatvorene i otvorene pijace,
  8) radnje i prodajna mesta u okviru otvorene ili zatvorene pijace (mesare, pečenjare, specijalizovane prodavnice hrane i sl.);
  9) radnje, prodajna mesta i mesta u kojima se prodaje roba na malo ili pružaju usluge, a koji prodaju ili pružanje usluga obavljaju u trgovinskim centrima i za koje upravljač može da obezbedi posebne koridore za pristup ili u koje se ulazi sa spoljne strane ili neposredno sa javne površine;
  10) objekti u kojima se pružaju usluge u oblasti kulture (pozorišta, bioskopi, muzeji, galerije).
  *Službeni glasnik RS, broj 36/2021
  4. Mogu raditi bez ograničenja radnog vremena:
  1) apoteke (uključujući veterinarske i poljoprivredne apoteke),
  2) benzinske pumpe u obavljanju delatnosti prodaje goriva,
  3) trgovinski, ugostiteljski i drugi objekati koji vrše dostavu hrane;
  4) ordinacije i laboratorije u kojima se pružaju medicinske i stomatološke usluge i veterinarske ordinacije i laboratorije i sl.
  *Službeni glasnik RS, broj 36/2021
  5. U radnom vremenu iz tač. 2. i 3. ove naredbe, u svim objektima kojima je dozvoljen rad pravno lice ili preduzetnik mora obezbediti da rastojanje između svih prisutnih lica bude takvo da na svakih 9 metara kvadratnih može boraviti samo jedno lice, osim za teretane/fitnes centre/spa gde na svakih 16 metara kvadratnih može boraviti samo jedno lice.