Info vesti

Odeljenja - Potvrda da je Urbanistički projekat za izgradnju objekta javne namene - saobraćajnice u selu Aleksandrovac urađen u skladu sa „Prostornim planom grada Vranja

07. april 2021, Vranje
 • Na osnovu člana 63. stav 1. Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik RS'' broj 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-odluka US , 24/11, 121/2012, 42/13-odluka US, 50/13 – odluka US , 98/13-odluka US, 132/14 , 145/14 , 83/18, 31/19 , 37/19-dr.zakon i 9/20 ) Odeljenje za urbanizam, imovinsko-pravne poslove, komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine Gradske uprave Vranje rešavajući po zahtevu GRADA VRANjA, Ulica Kralja Milana broj 1, Vranje


  P O T V R Đ U J E


  Da je Urbanistički projekat za izgradnju objekta javne namene –saobraćajnice u selu Aleksandrovac urađen u skladu sa „Prostornim planom grada Vranja“ usvojenim na sednici Skupštine grada Vranja, dana 15.06.2018.godine, broj 35-31/2018-10 („Službeni glasnik grada Vranja“ broj 18/18) i 29.10.2020.godine , broj 35-44/2020-10 („Službeni glasnik grada Vranja“ broj 36/20 ) –ispravka tehničke greške.
  Urbanistički projekat je izrađen na zahtev GRADA VRANjA, Ulica Kralja Milana broj 1, Vranje, a od strane JP „Urbanizam i izgradnja grada Vranja“ Vranje, broj 1425/20 od 30.12.2020.godine, sa odgovornim urbanistom Nedeljković Majom dipl.inž.arh.(IK 200 1256 11).
  Potvrda se izdaje nakon organizovane javne prezentacije u trajanju od sedam dana, na osnovu stručnog mišljenja Komisije za planove i na osnovu Izveštaja Komisije za planove Skupštine grada Vranja broj 06-59/2021-10 od 01.04.2021.godine.
  Sastavni deo Potvrde je i Izveštaj Komisije za planove Skupštine grada Vranja.

   

 • Dokumenti