Opšta uprava i građanska stanja

Prigovor na rad Odeljenja

 • Naziv formalnog zahteva: Prigovor na rad Sekretarijata
  Delatnost :Opšta uprava i građanska stanja
  Dokumentacija koja se predaje :

  Naziv dokumenta

  Institucija koja izdaje

  Forma dostave

  Dokaz o ugroženim/povređenim pravima

  Nadležni organ

  Original

  Organizaciona jedinica :Načelnik gradske uprave
  Rok za rešavanje predmeta :15 dana
  Kontakt telefon :017/402-310
  Kontakt E-Mail : nacelnikgu@vranje.org.rs 
  Obaveštenje :Napomena: stranke ne prilažu dokumenta koja izdaje Gradska uprava Vranje Službenik je dužan da, u roku od 3 radna dana, pregleda predmet i obavesti stranku o eventualnoj nepotpunosti predmeta i potrebi za dopunom. U slučaju da predmet nije potpun, dozvoljava se jedna dopuna predmeta. Ukoliko se dopuna predmeta ne izvrši u određenom roku, zahtev se odbacuje zaključkom u skladu sa čl. 58 ZUP-a.
  Preuzimanje formulara zahteva :
  1030017.doc