Opšta uprava i građanska stanja

Izdavanje potvrde da na teritoriji grada Vranje ne postoji određena obrazovno vaspitna institucija

 • Naziv formalnog zahteva: Izdavanje potvrde da na teritoriji grada Vranje ne postoji određena obrazovno vaspitna institucija
  Delatnost :Opšta uprava i građanska stanja
  Dokumentacija koja se predaje :

  Naziv dokumenta

  Institucija koja izdaje

  Forma dostave

  Svedočanstvo srednje škole, indeks

  Školska ustanova

  Kopija

  Organizaciona jedinica :Sekretarijat za obrazovanje, kulturu, omladinu, sport i informisanje
  Rok za rešavanje predmeta :15 dana
  Kontakt telefon :017/426 643
  Kontakt E-Mail :
  Obaveštenje :Napomena: stranke ne prilažu dokumenta koja izdaje Gradska uprava Vranje. Službenik je dužan da, u roku od 3 radna dana, pregleda predmet i obavesti stranku o eventualnoj nepotpunosti predmeta i potrebi za dopunom. U slučaju da predmet nije potpun, dozvoljava se jedna dopuna predmeta. Ukoliko se dopuna predmeta ne izvrši u određenom roku, zahtev se odbacuje zaključkom u skladu sa čl. 58 ZUP-a.
  Preuzimanje formulara zahteva :
  1030088.doc