Opšta uprava i građanska stanja

Izdavanje uverenja o prosečnom prihodu po članu domaćinstva

 • Naziv formalnog zahteva: Izdavanje uverenja o prosečnom prihodu po članu domaćinstva
  Delatnost :Opšta uprava i građanska stanja
  Dokumentacija koja se predaje :

  Naziv dokumenta

  Institucija koja izdaje

  Forma dostave

  Potvrda o ličnim primanjima zaposlenih članova domaćinstva za period januar – jun tekuće godine

  Poslodavac kod koga je član domaćinstva u radnom odnosu

  Original

  Dokaz o primanjima članova domaćinstva po osnovu penzijskog, socijalnog i invalidskog osiguranja za period januar – jun tekuće godine

  Fond PIO, Zavod za socijalno osiguranje

  Original

  Dokaz nadležnog organa Uprave prihoda o ostvarenim prihodima članova domaćinstva od poljoprivrede, privrednih i drugih delatnosti

  Uprava prihoda i odeljenje lokalne poreske administracije

  Original

  Za nezaposlenog člana domaćinstva dostavlja se uverenje iz evidencije nezaposlenih od nadležnog organa

  Nacionalna služba zapošljavanja

  Original

  Overena izjava o članovima domaćinstva.

  Sekretarijat za obrazovanje

  Original

  Organizaciona jedinica :Sekretarijat za obrazovanje, kulturu, omladinu, sport i informisanje
  Rok za rešavanje predmeta :odmah po prijemu
  Kontakt telefon :017/426 643
  Kontakt E-Mail :
  Obaveštenje :Napomena: stranke ne prilažu dokumenta koja izdaje Gradska uprava Vranje. U slučaju da zahtev ne sadrži sva potrebna dokumenta (nepotpun predmet), podnosilac zahteva je dužan da isti dopuni u roku koji mu odredi službeno lice. Dozvoljava se jedna dopuna predmeta. Ukoliko se dopuna predmeta ne izvrši u određenom roku, zahtev se odbacuje zaključkom u skladu sa čl. 58 ZUP-a.
  Preuzimanje formulara zahteva :
  1030089.doc