Opšta uprava i građanska stanja

Overavanje izjave o članovima porodice

 • Naziv formalnog zahteva : Overavanje izjave o članovima porodice
  Delatnost :Opšta uprava i građanska stanja
  Dokumentacija koja se predaje :

  Naziv dokumenta

  Institucija koja izdaje

  Forma dostave

  Svedočanstvo srednje škole, indeksa više i visoke škole

  Školska ustanova

  Kopija

  Organizaciona jedinica :Sekretarijat za obrazovanje, kulturu, omladinu, sport i informisanje
  Rok za rešavanje predmeta :odmah po prijemu
  Kontakt telefon :017/426 643
  Kontakt E-Mail :
  Obaveštenje :Napomena: stranke ne prilažu dokumenta koja izdaje Gradska uprava Vranje. U slučaju da zahtev ne sadrži sva potrebna dokumenta (nepotpun predmet), podnosilac zahteva je dužan da isti dopuni u roku koji mu odredi službeno lice. Dozvoljava se jedna dopuna predmeta. Ukoliko se dopuna predmeta ne izvrši u određenom roku, zahtev se odbacuje zaključkom u skladu sa čl. 58 ZUP-a
  Preuzimanje formulara zahteva :
  1030090.doc