Opšta uprava i građanska stanja

Izdavanje drugih uverenja o činjenicama o kojima drugi organi ne vode službenu evidenciju

 • Naziv formalnog zahteva : Izdavanje drugih uverenja o činjenicama o kojima drugi organi ne vode službenu evidenciju
  Delatnost: Opšta uprava i građanska stanja
  Dokumentacija koja se predaje :

  Naziv dokumenta

  Institucija koja izdaje

  Forma dostave

  Lična karta

  Policijska uprava

  Na uvid

  Isprave o predmetnoj činjenici ili eventualne dokaze

  Nadležni organ

  Original

  Taksa :

  Naziv takse

  Iznos takse

  Broj računa

  Republička administrativna taksa. Tarifni broj 11

  210,00 din.

  840-742221-843-57 poziv na broj 97 47-114

  Gradska naknada:

  Naziv naknade

  Iznos naknade

  Broj računa

  Naknada za izdavanje uverenja. Tarifni broj 10. st.4

  220,00 din

  840-742341843-24 poziv na broj 97 47-114

   

  Organizaciona jedinica :Sekretarijat za opštu upravu- Odeljenje za lični status građana
  zakonski rok za rešavanje predmeta :15 dana
  Kontakt telefon :017/402-361
  Kontakt E-Mail : opstauprava@vranje.org.yu


  Obaveštenje :Napomena: stranke ne prilažu dokumenta koja izdaje gradska uprava Vranje Službenik je dužan da, u roku od 3 radna dana, pregleda predmet i obavesti stranku o eventualnoj nepotpunosti predmeta i potrebi za dopunom. U slučaju da predmet nije potpun, dozvoljava se jedna dopuna predmeta. Ukoliko se dopuna predmeta ne izvrši u određenom roku, zahtev se odbacuje zaključkom u skladu sa čl. 58 ZUP-a.
  Preuzimanje formulara zahteva :
  1030093.doc