Opšta uprava i građanska stanja

Izdavanje izvoda iz matične knjige umrlih

 • Naziv formalnog zahteva: Izdavanje izvoda iz matične knjige umrlih
  Delatnost: Opšta uprava i građanska stanja
  Dokumentacija koja se predaje :

  Naziv dokumenta

  Institucija koja izdaje

  Forma dostave

  Lična karta

  Policijska uprava

  Na uvid

  Taksa :

  Naziv takse

  Iznos takse

  Broj računa

  Republička administrativna taksa. Tarifni broj 221

  100,00 din.

  840-742221843-57 poziv na broj 97 47-114

  Gradska naknada:

  Naziv naknade

  Iznos naknade

  Broj računa

  Naknada za izdavanje izvoda iz MK umrlih. Tarifni broj 10. st.1

  230,00 din

  840-742341843-24 poziv na broj 97 47-114

   

  Organizaciona jedinica :Sekretarijat za opštu upravu- Odeljenje za lični status građana
  Zakonski rok za rešavanje predmeta : 15 dana

  Kontakt telefon :017/402-371
  Kontakt E-Mail : opstauprava@vranje.org.yu


  Obaveštenje :
  Preuzimanje formulara zahteva :
  1030099.doc