Opšta uprava i građanska stanja

Izdavanje radne knjižice

 •  

       
       
       

  Organizaciona jedinica :Sekretarijat za opštu upravu- Odeljenje za lični status građana
  Rok za rešavanje predmeta :Odmah
  Kontakt telefon :017/402-378
  Kontakt E-Mail : opstauprava@vranje.org.yu
  Obaveštenje :Napomena: stranke ne prilažu dokumenta koja izdaje Gradska uprava Vranje U slučaju da zahtev ne sadrži sva potrebna dokumenta (nepotpun predmet), podnosilac zahteva je dužan da isti dopuni u roku koji mu odredi službeno lice. Dozvoljava se jedna dopuna predmeta. Ukoliko se dopuna predmeta ne izvrši u određenom roku, zahtev se odbacuje zaključkom u skladu sa čl. 58 ZUP-a.
  Preuzimanje formulara zahteva :
  1030100.doc