Opšta uprava i građanska stanja

Izdavanje uverenja o slobodnom bračnom stanju

 • Naziv formalnog zahteva: Izdavanje uverenja o slobodnom bračnom stanju
  Delatnost: Opšta uprava i građanska stanja
  Dokumentacija koja se predaje :

  Naziv dokumenta

  Institucija koja izdaje

  Forma dostave

  Lična karta

  Policijska uprava

  Na uvid

  Izvod iz matične knjige rođenih (za lica rođena na teritoriji druge opštine)

  Opštinska uprava

  Original

  Putna isprava za budućeg supružnika (ukoliko se brak sklapa u inostranstvu)

  Policijska uprava

  Original

  Taksa :

  Naziv takse

  Iznos takse

  Broj računa

  Republička administrativna taksa. Tarifni broj 220

  590,00 din.

  840-742221843-57 poziv na broj 97 47-114

  Gradska naknada:

  Naziv naknade

  Iznos naknade

  Broj računa

  Naknada za izdavanje uverenja o slobodnom bračnom stanju. Tarifni broj 10. st.3

  1850,00 din

  840-742341843-24 poziv na broj 97 47-114

   

  Organizaciona jedinica :Sekretarijat za opštu upravu- Odeljenje za lični status građana
  Rok za rešavanje predmeta : 15 dana
  Kontakt telefon :017/402-361
  Kontakt E-Mail : opstauprava@vranje.org.yu


  Obaveštenje :Sledeća dokumenta, potrebna za rešavanje ovog zahteva, Gradska uprava pribavlja po službenoj dužnosti i stranka ih ne podnosi: 1. Izvod iz matične knjige rođenih. Službenik je dužan da, u roku od 3 radna dana, pregleda predmet i obavesti stranku o eventualnoj nepotpunosti predmeta i potrebi za dopunom. U slučaju da predmet nije potpun, dozvoljava se jedna dopuna predmeta. Ukoliko se dopuna predmeta ne izvrši u određenom roku, zahtev se odbacuje zaključkom u skladu sa čl. 58 ZUP-a.
  Preuzimanje formulara zahteva :
  1030102.doc