Opšta uprava i građanska stanja

Naknadni upis u matičnu knjigu umrlih

 • Naziv formalnog zahteva: Naknadni upis u matičnu knjigu umrlih
  Delatnost: Opšta uprava i građanska stanja
  Dokumentacija koja se predaje :

  Naziv dokumenta

  Institucija koja izdaje

  Forma dostave

  Lična karta

  Policijska uprava

  Na uvid

  Uverenje o državljanstvu (za lica rođena na teritoriji druge opštine)

  Opštinska uprava

  Original

  Potvrda o smrti iz zdravstvene ustanove

  Zdravstvena ustanova

  Original

  Sudska odluka utvrđivanju smrti

  Nadležni sud

  Original

  Izvod iz matične knjige rođenih (za lica rođena na teritoriji druge opštine)

  Opštinska uprava

  Original

  Ivod iz matične knjige venčanih (za lica venčana na teritoriji druge opštine)

  Opštinska uprava

  Original

  Taksa :

  Naziv takse

  Iznos takse

  Broj računa

  Republička administrativna taksa. Tarifni broj 219

  460,00 din.

  840-742221-843-57 poziv na broj 97 47-114

  Gradska naknada:

  Naziv naknade

  Iznos naknade

  Broj računa

  Naknada za donošenje rešenja o naknadnom upisu u MK. Tarifni broj 13. st.2

  440,00 din

  840-742341843-24 poziv na broj 97 47-114

   

  Organizaciona jedinica :Odeljenje za opštu upravu
  Rok za rešavanje predmeta :30 dana od dana podnošenja urednog zahteva
  Kontakt telefon :017/402-341
  Kontakt E-Mail : opstauprava@vranje.org.rs


  Obaveštenje :Sledeća dokumenta, potrebna za rešavanje ovog zahteva, Gradska uprava pribavlja po službenoj dužnosti i stranka ih ne podnosi: 1. Uverenje da činjenica o smrti nije upisana u matičnu knjigu, 2. Izvod iz matične knjige rođenih, 3. Ivod iz matične knjige venčanih, 4. Uverenje o državljanstvu. Službenik je dužan da, u roku od 3 radna dana, pregleda predmet i obavesti stranku o eventualnoj nepotpunosti predmeta i potrebi za dopunom. U slučaju da predmet nije potpun, dozvoljava se jedna dopuna predmeta. Ukoliko se dopuna predmeta ne izvrši u određenom roku, zahtev se odbacuje zaključkom u skladu sa čl. 58 ZUP-a.
  Preuzimanje formulara zahteva :
  1030105.doc