Opšta uprava i građanska stanja

Promena ličnog imena

 • Naziv formalnog zahteva: Promena ličnog imena
  Delatnost: Opšta uprava i građanska stanja
  Dokumentacija koja se predaje :

  Naziv dokumenta

  Institucija koja izdaje

  Forma dostave

  Lična karta kao dokaz o prebivalištu ili potvrda o prebivalištu

  Policijska uprava

  Na uvid i fotokopija

  Izvod iz matične knjige rođenih za podnosioca zahteva i rođenu maloletnu decu do 15 godina, matične knjige venčanih i uverenje o državljanstvu

  Opštinka uprava

  Original

  Uverenje nadležnog suda po mestu prebivališta o tome da lice nije pravosnažno osuđivano i da protiv njega nije podignuta optužnica za krivično delo.

  Opštinski sud

  Original

  Taksa :

  Naziv takse

  Iznos takse

  Broj računa

  Republička administrativna taksa. Tarifni broj 219

  460,00 din.

  840-742221-843-57 poziv na broj 97 47-114

  Gradska naknada:

  Naziv naknade

  Iznos naknade

  Broj računa

   

   

   

  Naknada za donošenje rešenja o promeni ličnog imena na lični zahtev Tarifni broj 14. st.2

  2490,00 din

  840-742341843-24 poziv na broj 97 47-114

   

  Organizaciona jedinica :Odeljenje za opštu upravu
  Zakonski rok za rešavanje predmeta :30 dana od dana podnošenja zahteva
  Kontakt telefon :017/402-341
  Kontakt E-Mail : opstauprava@vranje.org.rs


  Obaveštenje :Sledeća dokumenta, potrebna za rešavanje ovog zahteva, Gradska uprava pribavlja po službenoj dužnosti i stranka ih ne podnosi: 1. Izvod iz matične knjige rođenih za podnosioca zahteva i rođenu maloletnu decu do 15 godina, matične knjige venčanih i uverenje o državljanstvu. Službenik je dužan da, u roku od 3 radna dana, pregleda predmet i obavesti stranku o eventualnoj nepotpunosti predmeta i potrebi za dopunom. U slučaju da predmet nije potpun, dozvoljava se jedna dopuna predmeta. Ukoliko se dopuna predmeta ne izvrši u određenom roku, zahtev se odbacuje zaključkom u skladu sa čl. 58 ZUP-a.
  Preuzimanje formulara zahteva :
  1030109.doc