Opšta uprava i građanska stanja

Promena prezimena po prestanku braka

 • Naziv formalnog zahteva: Promena prezimena po prestanku braka
  Delatnost: Opšta uprava i građanska stanja
  Dokumentacija koja se predaje :

  Naziv dokumenta

  Institucija koja izdaje

  Forma dostave

  Lična karta

  Policijska uprava

  Na uvid

  Izvod iz matične knjige umrlih za supružnika (za lica umrla na teritoriji druge opštine)

  Opštinska uprava

  Original

  Sudska presuda o razvodu odnosno poništaju braka, utvrđivanju smrti ili proglašenju nestalog lica umrlim sa klauzulom pravosnažnosti

  Opštinski sud

  Original ili kopija

  Organizaciona jedinica :Sekretarijat za opštu upravu- Odeljenje za lični status građana
  Rok za rešavanje predmeta :Odmah
  Kontakt telefon :017/402-371
  Kontakt E-Mail : opstauprava@vranje.org.yu
  Obaveštenje :Sledeća dokumenta, potrebna za rešavanje ovog zahteva, Gradska uprava pribavlja po službenoj dužnosti i stranka ih ne podnosi: 1. Izvod iz matične knjige umrlih za supružnika 2.Zahtev se može podneti u roku od dva meseca po prestanku braka U slučaju da zahtev ne sadrži sva potrebna dokumenta (nepotpun predmet), podnosilac zahteva je dužan da isti dopuni u roku koji mu odredi službeno lice. Dozvoljava se jedna dopuna predmeta, a ukoliko se ne izvrši u određenom roku, zahtev se odbacuje zaključkom u skladu sa čl. 58 ZUP-a.
  Preuzimanje formulara zahteva :
  1030110.doc