Opšta uprava i građanska stanja

Upis činjenica rođenja u inostranstvu u domaću matičnu knjigu rođenih

 • Naziv formalnog zahteva :Upis činjenica rođenja u inostranstvu u domaću matičnu knjigu rođenih
  Delatnost: Opšta uprava i građanska stanja
  Dokumentacija koja se predaje :

  Naziv dokumenta

  Institucija koja izdaje

  Forma dostave

  Lična karta ili putna isprava

  Policijska uprava

  Na uvid

  Izvod iz matične knjige rođenih zemlje u kojoj je lice rođeno sa dokazom o legalizaciji ili međunarodni izvod

  Inostrani organ

  Original

  Izvod iz matične knjige rođenih za roditelje (za lica rođena na teritoriji druge opštine)

  Opštinska uprava

  Original

  Izvod iz matične knjige venčanih za roditelje (za lica venčana na teritoriji druge opštine)

  Opštinska uprava

  Original

  Potvrda o prebivalištu roditelja u vreme rođenja deteta

  Policijska uprava

  Original

  Uverenje o državljanstvu za jednog od roditelja (za lica rođena na teritoriji druge opštine)

  Opštinska uprava

  Original

  Organizaciona jedinica :Sekretarijat za opštu upravu- Odeljenje za lični status građana
  Rok za rešavanje predmeta :Odmah
  Kontakt telefon :017/402-372
  Kontakt E-Mail : opstauprava@vranje.org.yu
  Obaveštenje :Sledeća dokumenta, potrebna za rešavanje ovog zahteva, Gradska uprava pribavlja po službenoj dužnosti i stranka ih ne podnosi: 1. Izvod iz matične knjige rođenih za roditelje, 2.Izvod iz matične knjige venčanih za roditelje, 3. Uverenje o državljanstvu za jednog od roditelja. U slučaju da zahtev ne sadrži sva potrebna dokumenta (nepotpun predmet), podnosilac zahteva je dužan da isti dopuni u roku koji mu odredi službeno lice. Dozvoljava se jedna dopuna predmeta, a ukoliko se ne izvrši u određenom roku, zahtev se odbacuje zaključkom u skladu sa čl. 58 ZUP-a.
  Preuzimanje formulara zahteva :
  1030112.doc