Opšta uprava i građanska stanja

Sastavljanje smrtovnice

 • Naziv formalnog zahteva: Sastavljanje smrtovnice
  Delatnost: Opšta uprava i građanska stanja
  Dokumentacija koja se predaje :

  Naziv dokumenta

  Institucija koja izdaje

  Forma dostave

  Lična karta podnosioca zahteva

  Policijska uprava

  Na uvid

  Izvod iz matične knjige umrlog (za lica umrla na teritoriji druge opštine)

  Opština

  Kopija

  Pismeni dokazi o imovini umrlog (posedovni list, štedna knjižica, saobraćajna dozvola i sl.

  Katastar, banka, policijska uprava i sl.

  Original

  Organizaciona jedinica :Sekretarijat za opštu upravu- Odeljenje za lični status građana
  Rok za rešavanje predmeta :Odmah
  Kontakt telefon :017/402-359
  Kontakt E-Mail : opstauprava@vranje.org.yu
  Obaveštenje :Napomena: -Smrtovnica se sastavlja na osnovu podataka dobijenih od srodnika umrlog, od lica sa kojima je umrli žive, kao i od drugih lica koja mogu pružiti podatke koji se unose u smrtovnicu; -stranke ne prilažu dokumenta koja izdaje gradska uprava Vranje- Matična služba za matično područje Vranje U slučaju da zahtev ne sadrži sva potrebna dokumenta (nepotpun predmet), podnosilac zahteva je dužan da isti dopuni u roku koji mu odredi službeno lice. Dozvoljava se jedna dopuna predmeta, a ukoliko se ne izvrši u određenom roku, zahtev se odbacuje zaključkom u skladu sa čl. 58 ZUP-a.
  Preuzimanje formulara zahteva : 1030116.doc