Opšta uprava i građanska stanja

Overa prepisa

 • Naziv formalnog zahteva: Overa prepisa
  Delatnost: Opšta uprava i građanska stanja
  Dokumentacija koja se predaje :

  Naziv dokumenta

  Institucija koja izdaje

  Forma dostave

  Original i prepis javne ili privatne isprave ili fotografije čija se overa traži

   

   

  Taksa :

  Naziv takse

  Iznos takse

  Broj računa

  Republička administrativna taksa. Tarifni broj 14

  280,00 dinara

  840-742221843-57 poziv na broj 97 47-114

  Gradska naknada:

  Naziv naknade

  Iznos naknade

  Broj računa

  Naknada za usluge koje vrši gradska uprava. Tarifni broj 16

  110,00 dinara

  840-742341843-24 poziv na broj 97 47-114

   

  Organizaciona jedinica :Sekretarijat za opštu upravu- Odeljenje za lični status građana
  Rok za rešavanje predmeta :Odmah
  Kontakt telefon :017/402-378
  Kontakt E-Mail : opstauprava@vranje.org.yu
  Obaveštenje :
  Preuzimanje formulara zahteva :
  1030117.doc