Opšta uprava i građanska stanja

Zaključenje braka

 • Naziv formalnog zahteva: Zaključenje braka
  Delatnost: Opšta uprava i građanska stanja
  Dokumentacija koja se predaje :

  Naziv dokumenta

  Institucija koja izdaje

  Forma dostave

  Izvod iz matične knjige rođenih (za lica rođena na teritoriji druge opštine)

  Opštinska uprava

  Original

  Uverenje o državljanstvu za roditelje (za lica rođena na teritoriji druge opštine)

  Opštinska uprava

  Original

  Uverenje o slobodnom bračnom stanju (za strane državljane)

  Inostrani matični ured

  Original

  Lična karta

  Policijska uprava

  Na uvid

  Organizaciona jedinica :Sekretarijat za opštu upravu- Odeljenje za lični status građana
  Rok za rešavanje predmeta :Odmah
  Kontakt telefon :017/402-371
  Kontakt E-Mail : opstauprava@vranje.org.yu
  Obaveštenje :Sledeća dokumenta, potrebna za rešavanje ovog zahteva, Gradska uprava pribavlja po službenoj dužnosti i stranka ih ne podnosi: 1. Izvod iz matične knjige rođenih, 2. Uverenje o državljanstvu za roditelje. U slučaju da zahtev ne sadrži sva potrebna dokumenta (nepotpun predmet), podnosilac zahteva je dužan da isti dopuni u roku koji mu odredi službeno lice. Dozvoljava se jedna dopuna predmeta, a ukoliko se ne izvrši u određenom roku, zahtev se odbacuje zaključkom u skladu sa čl. 58 ZUP-a.
  Preuzimanje formulara zahteva :
  1030120.doc