Opšta uprava i građanska stanja

Upis u matičnu knjigu umrlih

 • Naziv formalnog zahteva: Upis u matičnu knjigu umrlih
  Delatnost: Opšta uprava i građanska stanja
  Dokumentacija koja se predaje :

  Naziv dokumenta

  Institucija koja izdaje

  Forma dostave

  Izvod iz matične knjige rođenih (za lica rođena na teritoriji druge opštine)

  Opštinska uprava

  Original

  Izvod iz matične knjige venčanih (za lica venčana na teritoriji druge opštine)

  Opštinska uprava

  Original

  Uverenje o državljanstvu za pokojnog (za lica rođena na teritoriji druge opštine)

  Opštinska uprava

  Original

  Potvrda o smrti

  Zdravstvena ustanova u kojoj je smrt nastupila

  Original

  Lična karta

  Policijska uprava

  Na uvid

  Drugi dokazi o smrti

  Organi za unutrašnje poslove i nadležni sud

  Original

  Organizaciona jedinica :Sekretarijat za opštu upravu- Odeljenje za lični status građana
  Rok za rešavanje predmeta :Odmah
  Kontakt telefon :017/402-351
  Kontakt E-Mail : opstauprava@vranje.org.yu
  Obaveštenje :Napomena: stranke ne prilažu dokumenta koja izdaje gradska uprava Vranje U slučaju da zahtev ne sadrži sva potrebna dokumenta (nepotpun predmet), podnosilac zahteva je dužan da isti dopuni u roku koji mu odredi službeno lice. Dozvoljava se jedna dopuna predmeta, a ukoliko se ne izvrši u određenom roku, zahtev se odbacuje zaključkom u skladu sa čl. 58 ZUP-a.
  Preuzimanje formulara zahteva :
  1030122.doc