Opšta uprava i građanska stanja

Organizacija muzičkog programa

 • Naziv formalnog zahteva: Organizacija muzičkog programa
  Delatnost: Opšta uprava i građanska stanja
  Dokumentacija koja se predaje :

  Naziv dokumenta

  Institucija koja izdaje

  Forma dostave

  Rešenje o upisu radnje ili pravnog lica u Registar

  Agencija za privredne registre, Beograd

  Kopija

  Taksa :

  Naziv takse

  Iznos takse

  Broj računa

  Lokalna administrativna taksa

  1.200,00 din.

  840-742251-843-73 poziv na broj 97 47-114

  Organizaciona jedinica :Sekretarijat za finansije i privredu. Samostalni poslovi
  Rok za rešavanje predmeta :30-60 dana
  Kontakt telefon :017/402 379
  Kontakt E-Mail : rpreduzetnika@vranje.org.yu
  Obaveštenje :Napomena: stranke ne prilažu dokumenta koja izdaje Gradska uprava Vranje. Službenik je dužan da, u roku od 3 radna dana, pregleda predmet i obavesti stranku o eventualnoj nepotpunosti predmeta i potrebi za dopunom. U slučaju da predmet nije potpun, dozvoljava se jedna dopuna predmeta. Ukoliko se dopuna predmeta ne izvrši u određenom roku, zahtev se odbacuje zaključkom u skladu sa čl. 58 ZUP-a.
  Preuzimanje formulara zahteva :
  1030186.doc