Opšta uprava i građanska stanja

Korišćenje poslovnih prostorija na određeno vreme čiji je vlasnik grad Vranje

 • Naziv formalnog zahteva :Korišćenje poslovnih prostorija na određeno vreme čiji je vlasnik grad Vranje
  Delatnost :Opšta uprava i građanska stanja
  Dokumentacija koja se predaje :

  Naziv dokumenta

  Institucija koja izdaje

  Forma dostave

  Dokaz o upisu u registar pravnog lica

  Agenicija za privredne registre

  Original

  Organizaciona jedinica :Stručna služba za skupštinske poslove
  Rok za rešavanje predmeta :30 dana
  Kontakt telefon :017/402-335
  Kontakt E-Mail : vece@vranje.org.yu

  Obaveštenje :Napomena: stranke ne prilažu dokumenta koja izdaje gradska uprava Vranje Službenik je dužan da, u roku od 3 radna dana, pregleda predmet i obavesti stranku o eventualnoj nepotpunosti predmeta i potrebi za dopunom. U slučaju da predmet nije potpun, dozvoljava se jedna dopuna predmeta. Ukoliko se dopuna predmeta ne izvrši u određenom roku, zahtev se odbacuje zaključkom u skladu sa čl. 58 ZUP-a.
  Preuzimanje formulara zahteva :
  1030195.doc