Opšta uprava i građanska stanja

Poništaj rešenja o eksproprijaciji

 • Naziv formalnog zahteva: Poništaj rešenja o eksproprijaciji
  Delatnost: Opšta uprava i građanska stanja
  Dokumentacija koja se predaje :

  Naziv dokumenta

  Institucija koja izdaje

  Forma dostave

  Rešenja o eksproprijaciji čiji se poništaj traži

  Sekretarijat za urbanizam i imovinsko-pravne odnose

  Original

  Organizaciona jedinica :Sekretarijat za urbanizam i imovinsko pravne poslove. Odsek za imovinsko pravne poslove
  Rok za rešavanje predmeta :15 dana
  Kontakt telefon :017/402-360
  Kontakt E-Mail :Obaveštenje :Napomena: stranke ne prilažu dokumenta koja izdaje Gradska uprava Vranje. Službenik je dužan da, u roku od 3 radna dana, pregleda predmet i obavesti stranku o eventualnoj nepotpunosti predmeta i potrebi za dopunom. U slučaju da predmet nije potpun, dozvoljava se jedna dopuna predmeta. Ukoliko se dopuna predmeta ne izvrši u određenom roku, zahtev se odbacuje zaključkom u skladu sa čl. 58 ZUP-a.
  Preuzimanje formulara zahteva :
  1030203.doc