Opšta uprava i građanska stanja

Davanje u zakup poslovnih prostorija koje koristi grad Vranje

 • Naziv formalnog zahteva: Davanje u zakup poslovnih prostorija koje koristi grad Vranje
  Delatnost:pšta uprava i građanska stanja
  Dokumentacija koja se predaje :

  Naziv dokumenta

  Institucija koja izdaje

  Forma dostave

  Dokaz o upisu preduzća u sudski registar

  Agencija za Privredne registre

  Original

  Organizaciona jedinica :Stručna služba za skupštinske poslove
  Rok za rešavanje predmeta :15 dana
  Kontakt telefon :017/402-335
  Kontakt E-Mail : vece@vranje.org.yu
  Obaveštenje :Napomena: stranke ne prilažu dokumenta koja izdaje gradska uprava Vranje Službenik je dužan da, u roku od 3 radna dana, pregleda predmet i obavesti stranku o eventualnoj nepotpunosti predmeta i potrebi za dopunom. U slučaju da predmet nije potpun, dozvoljava se jedna dopuna predmeta. Ukoliko se dopuna predmeta ne izvrši u određenom roku, zahtev se odbacuje zaključkom u skladu sa čl. 58 ZUP-a.
  Preuzimanje formulara zahteva :
  1030201.doc