Saobraćaj i veze

Promena vozila kojim se obavlja taksi prevoz

 • Naziv formalnog zahteva: Promena vozila kojim se obavlja taksi prevoz

  Delatnost: Saobraćaj i veze
  Dokumentacija koja se predaje :

  Naziv dokumenta

  Institucija koja izdaje

  Forma dostave

  Rešenje saobraćajnog inspektora

  Saobraćajni inspektor

  Original

  Saobraćajna dozvola

  Policijska uprava

  Kopija

  Taksa :

  Naziv takse

  Iznos takse

  Broj računa

  Lokalna administrativna taksa

  700,00 din.

  840-742251-843-73 poziv na broj 97 47-114

  Organizaciona jedinica: Sekretarijat za finansije i privredu. Samostalni poslovi Rok za rešavanje predmeta :7 dana
  Kontakt telefon :017/402 379
  Kontakt E-Mail : rpreduzetnika@vranje.org.yu
  Obaveštenje :Napomena: stranke ne prilažu dokumenta koja izdaje Gradska uprava Vranje. Službenik je dužan da, u roku od 3 radna dana, pregleda predmet i obavesti stranku o eventualnoj nepotpunosti predmeta i potrebi za dopunom. U slučaju da predmet nije potpun, dozvoljava se jedna dopuna predmeta. Ukoliko se dopuna predmeta ne izvrši u određenom roku, zahtev se odbacuje zaključkom u skladu sa čl. 58 ZUP-a.
  Preuzimanje formulara zahteva :
  1030188.doc