Međunarodna saradnja

Međunarodna saradnja

 • Grad Vranje svoju razvojnu viziju zasniva na integrativnim procesima i modernizaciji. Jedan od osnovnih koraka ka dostizanju razvojne vizije je uspostavljanje snažnih partnerskih veza sa međunarodnim institucijama i organizacijama, institucijama u zemlji, lokalnim samoupravama u Srbiji i inostranstvu, privatnim i civilnim sektorom.Oblast međunarodne saradnje je moguće posmatrati kroz uspostavljanje različitih oblika ekonomske, kulturne i ostalih oblika saradnje, zajedničku realizaciju razvojnih projekata i permanetne kontakte koji imaju za cilj da doprinesu socio-ekonomskom razvoju.Evropska unija, Američka agencija za međunarodni razvoj – USAID, Ujedinjene nacije, Svetska banka i ostale institucije i organizacije intenzivno finansiraju i sprovode različite razvojne programe, u kojima učestvuje i Grad Vranje. Kao rezultat takvog proaktivnog pristupa, implementiran je veliki broj projekata iz oblasti ekonomije, ali i kulture, socijalne zaštite, zaštite životne sredine, unapređenja servisa – jačanja kapaciteta Gradske uprave i sl. Važnost međunarodnih integrativnih procesa je akcentovana i u najvažnijim lokalnim strateškim dokumentima.

  Dosadašnju saradnja karakteriše partnerstvo sa preko 30 organizacija, i do sada je implementirano preko 500 projekata. Neki od najvažnijih su:


  1.  Uspostavljanje Uslužnog centra, u maju 2005, partneri na projektu su bili
  USAID i UNDP MIR Program


  2.  Uspostavljanje Infocentra, septembar 2006, projekat realizovan unutar
  Exchange 1 Programa, koji je finansirala EU, partner na projektu je bila
  opština iz Italije Pomilijano d` Arko


  3.  Otvaranje Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj, septembar 2006, u saradnji
  sa USAID MEGA programom


  4.  Uspostavljanje Zone unapređenog poslovanja – BID zone, mart 2007. u saradnji
  sa  USAID MEGA programom, projekat je reprezentativan primer javno-privatnog partnerstva


  5.  Izgradnja Medicinske i Hemijsko-tehnološke škole u Vranju, projekat je
  podržala Evropska investiciona banka, škola je počela sa radom u septembru 2009.


  6.  U okviru programa prekogranične saradnje sa Bugarskom u periodu 2006 – 2010,u partnerstvu sa opštinom Dupnica iz Bugarske realizovana 3 projekta iz oblasti ekonomije, kulture i turizma, a u okviru poziva za finansiranje projekata u 2010, podnet 1 projekat, takođe iz oblasti turizma. Unutar istog programa realizovan 1 projekat iz oblasti strateškog planiranja razvoja u partnerstvu sa Centrom za omladinske inicijative iz Ćustendila, podnet 1 projekat iz oblasti jačanja informatičkih servisa i omladinskog i kulturnog povezivanja, u okviru poziva za finansiranje projekata u 2010. upartnerstvu sa opštinom Ćustendil.


  7.  Izrađena Strategija razvoja opštine Vranje 2006-2010, u saradnji sa UNDP MIR2 programom


  8.  Izrađena Strategija održivog razvoja grada Vranja 2010-2019, u saradnji sa EU- Exchange 2 Programom


  9.  Uspostavljanje Biznis inkubator centra, projekat podržali Republika Srbija kroz Nacionalni investicioni plan, holandska organizacija SPARK, nemačka organizacija HELP


  10. U periodu 2004 – 2010. u saradnji sa nemačkom organizacijom HELP, realizovani projekti podrške razvoju preduzetništva sa posebnim osvrtom na žene i marginalizovane grupe

  11.  Projekat "E-uprava.vranje.rs - dostizanje standarda informatičkog društva", u okviru programa Exchange 3, partner na projektu Grad Trikala iz Grčke


  Međunarodna saradnja se ogleda i u stalnim kontaktima sa inostranim ambasadama, predstavnicima stranih investitora, razvojnim agencijama, lokalnim samoupravama u inostranstvu – Grčkoj, Sloveniji, Češkoj, Poljskoj, Mađarskoj, Bugarskoj, Italiji itd