Antikorupcija / Informacija od javnog značaja/ Zaštita podataka o ličnosti

 • Korupcija kao predmet pravnih, socioloških, politikoloških i filozofskih rasprava prisutna je kroz čitavu istoriju. Posmatrano kroz temporalnu i sadržinsku dimenziju, definicije korupcije se mogu podeliti na tradicionalne i savremene.

  U tradicionalna shvatanja korupcije ubrajamo Platonovo, Aristotelovo, Polibijevo i Monteskijevo objašnjenje korupcija kao kvarenje vlasti, vladanje koje nije u opštem interesu, tj. interesu političke zajednice - države.

  Drugi pristup, unutar tradicionalnog shvatanja korupcije, su razvili Makijaveli i Ruso, koji su smatrali da je korupcija moralno kvarenje ljudi, odnosno poništavanje društvenih vrednosti i vrlina kod građana.

  Savremene definicija korupcije se mogu klasifikovati na:

  • Administrativne definicije korupcije – korupcija je devijantno ponašanje pojedinca u odnosu na formalnu ulogu
  • Ekonomske definicije korupcije – korupcija je maksimizacija profita kršenjem zakona i morala
  • Javno-interesne definicije korupcije – korišćenje javnih sredstava za lične interese

   

  PRIJAVI KORUPCIJU: infocentar@vranje.org.rs

   

   

  Lice zaduženo za postupanje po osnovu zahteva za pristup informacijama od javnog značajaVesna Miletić, 064 890 75 13, vesna.miletic@vranje.org.rs

  Lice za zaštitu podataka o ličnosti - Ivica Mihajlović, šef odseka, 064/8519-077, ivica.mihajlovic@vranje.org.rs

   

   


  Zahtev za pristup informacijama od javnog značaja:

  Informacija od javnog značaja

  Član 2. Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja

  Informacija od javnog značaja, u smislu ovog zakona, jeste informacija kojom raspolaže organ javne vlasti, nastala u radu ili u vezi sa radom organa javne vlasti, sadržana u određenom dokumentu, a odnosi se na sve ono o čemu javnost ima opravdan interes da zna.