Službe i sekretarijati

Ovlašćeno lice za zaštitu podataka o ličnosti

  • Lice za zaštitu podataka o ličnosti  je ovlašćeno lice koje se brine o svim segmentima zaštite podataka  o ličnosti . Lice prati primenu odredbi Zakona  o zaštiti podataka o ličnosti i drugih zakona i internih propisa rukovaoca ili obrađivača koji se odnose na zaštitu podataka o ličnosti, uključujući i pitanja podele odgovornosti, podizanja svesti i obuke zaposlenih koji učestvuju u radnjama obrade . Takođe, lice informiše , daje mišljenje rukovaocu ili obrađivaču, kao i zaposlenima koji vrše radnje obrade o njihovim zakonskim obavezama u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti, kada se to zatraži, o proceni uticaja obrade na zaštitu podataka o ličnosti i prati postupanje po toj proceni i  sarađuje sa Poverenikom.

    Ovlašćeno lice:Ivica Mihajlović, šef Odseka za građanska stanja

    Telefon: 017-402-341
    Službeni mobilni telefon: 064-851-90-77
    e-mail:ivica.mihajlovic@vranje.org.rs