Ekonomija

Odeljenje za privredu i ekonomski razvoj

 • Vodič kroz mere podrške razvoju inovativne privrede

  Serbia – emerging tech development hub

   

  ODELjENjE ZA PRIVREDU I  EKONOMSKI RAZVOJ

   

   

                  Odeljenje za privredu i ekonomski razvoj svoje aktivnosti organizuje i sprovodi u cilju sveukupne podrške lokalnom ekonomskom razvoju, uz princip „sve na jednom mestu”.

                  Odeljenje ostvaruje redovne kontakte sa privrednim subjektima, poljoprivrednim proizvođačima, nacionalnim i međunarodnim institucijama, učestvuje u strateškom razvojnom planiranju, vrši pripremu i realizaciju projekata lokalnog ekonomskog razvoja, učestvuje u promovisanju investicionih i ukupnih razvojnih potencijala grada i rešava u upravnom postupku po zahtevima građana u oblasti poljoprivrede, vodoprivrede, preduzetništva i turizma.

                  Prema postojećem organizacionom rešenju, u okviru Odeljenja za privredu i  ekonomski razvoj se nalazi Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj, sistematizovani su poslovi poljoprivrede i vodoprivrede, poslovi preduzetništva, taksi prevoza i turizma i  poslovi statistike.

                  Odeljenje aktivno učestvuje u implementaciji strateških dokumenata, kroz pripremu projektnih predloga i učestvovanje u realizaciji projekata grada Vranja.

   

  Rukovodilac Odeljenja je diplomirani građevinski inženjer Nataša Trajković.

  Kontakt telefon: 017/414 574

  e-mail: natasa.trajkovic@vranje.org.rs

   

  Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj

  Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj (KLER) je otvorena u saradnji sa USAID-om, u okviru programa MEGA, u septembru 2006.godine, sa primarnim ciljem da se na jednom mestu obezbedi podrška novim i postojećim investitorima od strane lokalne samouprave.

  U Kancelariji se vrši kreiranje i ažuriranje različitih ekonomskih baza podataka, priprema i implementacija projekata lokalnog ekonomskog razvoja u saradnji sa ministarstvima Republike Srbije, razvojnim agencijama, međunarodnim organizacijama i razvojnim programima.

  Zainteresovani investitori mogu dobiti sve relevatne podatke u vezi investicionih potencijala grada, odnosno mogućnosti za investiranje, podršku u procesu realizacije investicije. Kancelarija sprovodi i tzv. “after care” za postojeće investitore.

  U Kancelariji za lokalni ekonomski razvoj, privredni subjekti i kao i zainteresovani građani mogu dobiti informacije u vezi aktuelnih konkursa, važeće legislative i aktivnosti lokalne samouprave, nacionalne vlasti i međunarodnih organizacija u oblasti zapošljavanja, samozapošljavanja i ukupne podrške privredi.

  Poslovi statistike obuhvatajuobradu statističkih podataka i pokazatelja u oblasti privrede i izradu statističkih izveštaja.

   

  Koordinator Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj je diplomirani ekonomista, Boban Stanković.

   

  Kontakt detalji:

  +381 17 402 314 

  privreda@vranje.org.rs                Boban Stanković  

  ekrazvoj@vranje.org.rs               Jasmina Petrović 

  milan.janjic@vranje.org.rs          Milan Janjić

  tivanovic.kler@yahoo.com         Tanja Ivanović     

   

  Poslovi u oblasti turizma obuhvataju:

   

  -          Rešavanje u upravnom postupku u oblasti kategorizacije ugostiteljskih objekata domaće radinosti (soba, apartman, kuća i seosko poljoprivredno domaćinstvo)

  -          Vođenje evidencije nekategorisanih ugostiteljskih objekata za smeštaj

  -          Učestvovanje u izradi planova i programa razvoja turizma, pripremi i realizaciji projektnih predloga u oblasti turizma i ekonomskog razvoja u celini

  -          Učestvovanje u aktivnostima promovisanja grada i turističkih potencijala Vranja

   

  Kontakt detalji:

   

  +381  17 402 314

  ana.kostic@vranje.org.rs Ana Kostić

   

   

   

  Poslovi poljoprivrede i vodoprivrede

   

  Poslovi poljoprivrede i vodoprivrede uključuju pripremu i realizaciju različitih mera podrške ruralnom razvoju, kroz strateško i godišnje planiranje, programe subvencija, uređenje i korišćenje poljoprivrednog zemljišta, kao i rešavanje po različitim zahtevima koji se mogu kategorisati kroz:

   

  -     Rešavanje u upravnom postupku po zahtevu građana u oblasti poljoprivrede i vodoprivrede

         (promena namene poljoprivrednog zemljišta, izdavanje vodnih uslova i saglasnosti u skladu

          sa propisima, donošenje ostalih akata po zahtevima stranaka)

  -     Informisanje i savetodavna pomoć poljoprivrednim proizvođačima prilikom apliciranja

        za podsticajna sredstva za razvoj poljoprivrede, odnosno pružanje svih vrsta informacija u

        vezi subvencija, podsticaja, uslova konkursa, pripadajućih propisa, podnošenja zahteva

  -     Redovna komunikacija sa poljoprivrednim proizvođačima i ostalim zainteresovanim

        građanima oko agrarnih pitanja i aktuelnosti vezanih za poljoprivredu i ruralni razvoj

   

  U  Odeljenju se priprema Program za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja, kao i Program zaštite, korišćenja i unapređenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, kojim je urađen pregled poljoprivrednih površina po katastarskim opštinama, klasama, usevima i zasadima i analiza stanja zaštite i uređenja istog, a sve u skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu.

   

  Kontakt detalji:

   

  + 381 17 402 348                       

   poljoprivreda@vranje.org.rs   Bojana Veličkov

                                                    Nebojša Popović

                                                    Žikica Antanasijević     

                                                    Aleksandar Đorđević

                                                    Nenad Simonov

                                                    Marko Jovanović

   

   

   

  Poslovi preduzetništva i taksi prevoza

   

  Poslovi preduzetništva i taksi prevoza uključuju:

   

  -          Rešavanje u upravnom postupku po zahtevu stranaka u oblasti preduzetništva uključujući i taksi prevoz

  -          Informisanje i podrška građanima zainteresovanim za preduzetništvo

  -          Učestvovanje u izradi planova i programa razvoja preduzetništva, pripremi i realizaciji projektnih predloga u oblasti preduzetništva i ekonomskog razvoja u celini

   

  Kontakt detalji:

   

  +381  17 402 379

   rpreduzetnika@vranje.org.rs Dubravka Trajković

   

   

   

 • Dokumenti