Info vesti

 • 10. januar 2018, Vranje
  Za danas je planiran nastavak radova na rekonstrukciji kanalizacione mreže u  Užičkoj i Kozjačkoj, kao i rekonstrukcija vodovodne šahte u Ulici Đure Salaja. Takođe,biće izvedeni radovi na čišćenju  rezervoara ,,Jevrem bunar”.
 • 09. januar 2018, Vranje
  Za danas su planirani radovi na rekonstrukciji  kanalizacione mreže u Ulicama Užičkoj i Kozjačkoj, kao i postavljanje i skidanje logera u Husinskih rudara, Kralja Milana i Kosovskoj. Vozilo Kanal Džet biće angažovano na odčepljenju, čišćenju i ispiranju kanalizacione mreže u...
 • 08. januar 2018, Vranje
  Link------------ Izmene i dopune PP Grada Vranja
 • 08. januar 2018, Vranje
  Na osnovu člana  63. stav 1. Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik RS'' broj 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-odluka US , 24/11, 121/2012, 42/13-odluka US, 50/13 – odluka US , 98/13-odluka US, 132/14 i 145/14) i člana 83. stav 1. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku...