Info vesti

Odeljenja - Javna prezentacija urbanističkog projekta-arhitektonsko urbanističke razrade lokacije, poslovnog objekta-trgovine na katastarskim parcelama br. 7824/4 i 7825 KO Vranje u Ulici Blaže Stojanovića u Vranju

29. novembar 2022, Vranje
 • REPUBLIKA SRBIJA

  GRAD VRANJE
  GRADSKA UPRAVA
  ODELJENJE ZA URBANIZAM, IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE, KOMUNALNO
  STAMBENE DELATNOSTI I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

  u skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik Republike Srbije'', broj 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14 , 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 –dr.zakon, 9/20 i 52/21) i u skladu sa članom 92. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja (''Službeni glasnik Republike Srbije'' broj 32/19), organizuje javnu prezentaciju

  URBANISTIČKOG PROJEKTA
  ARHITEKTONSKO URBANISTIČKA RAZRADA LOKACIJE,
  POSLOVNOG OBJEKTA - TRGOVINE, , NA KATASTARSKIM PARCELAMA BROJ 7824/4 I 7825 KO VRANJE 1 U ULICI BLAŽE STOJANOVIĆA U VRANJU


  Obrađivač urbanističkog projekta : Predzeće za projektovanje, inženjering i konsalting „VeLeN GROUP“ doo
  VRANJE


  Odgovorni urbanista : Nenad Stojković dipl.inž.arh.(IK 200 1324 12)

  podnosioc zahteva: P.D. „BARTER 017“ D.O.O. VRANJE
                                     Ul. Milentija Popovića broj 5/2

   

  Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da izvrše uvid u urbanistički projekat i da u toku trajanja javne prezentacije dostave svoje primedbe i sugestije u pisanom obliku Odeljenju za urbanizam , imovinsko-pravne poslove , komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine.
  Javna prezentacija urbanističkog projekta u trajanju od 7 dana, održaće se u periodu od 07.12.2022. godine do 13.12.2022. godine od 10-12 časova u prostorijama Odeljenja za urbanizam, imovinsko pravne poslove , komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine – Ulica Ive Lole Ribara broj 1 , I sprat, kancelarija broj 6.
  Urbanistički projekat će biti izložen u ulaznom holu i u prostorijama Odeljenja za urbanizam, imovinsko pravne poslove, komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Vranja– Ulica Ive Lole Ribara broj 1, Vranje, I sprat, kancelarija broj 6, i na zvaničnoj internet stranici grada Vranja (www.vranje.org.rs/vesti)
  Ovlašćeno lice za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije je šef Odseka za urbanizam Jovana Antić dipl.inž.arh. (Kontakt telefon 017/7155065) .