Info vesti

Odeljenja - UP potvrda da je urbanistički projekat za izgradnju poslovnog objekta, spratnosti P+2, na katastarskoj parceli broj 6059/13 KO Vranje 1, u Vranju urađen u skladu sa „Planom generalne regulacije zone 5“

26. oktobar 2022, Vranje
 • Na osnovu člana 63. stav 1. Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik RS'' broj 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-odluka US , 24/11, 121/2012, 42/13-odluka US, 50/13 – odluka US , 98/13-odluka US, 132/14 , 145/14 , 83/18, 31/19 , 37/19-dr.zakon , 9/20 i 52/21) i člana 88. stav 1. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik Republike Srbije broj 32/19) , Odeljenje za urbanizam, imovinsko-pravne poslove, komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine Gradske uprave Vranje rešavajući po zahtevu „IMPERIUM FREIGHT SYSTEM” DOO , VRANJE, Bulevar Nikole Tesle broj 2A/75

   

  P O T V R Đ U J E

   

  Da je Urbanistički projekat za izgradnju poslovnog objekta, spratnosti P+2, na katastarskoj parceli broj 6059/13 KO Vranje 1, u Vranju urađen u skladu sa „Planom generalne regulacije zone 5“ u Vranju koji je usvojen na sednici Skupštine grada Vranja dana 20.02.2013.godine, pod brojem 35-25/2013-13 i objavljen u „Službenom glasniku grada Vranja“ broj 4/2013 i 6/2013.
  Urbanistički projekat urađen je od strane “LITUS“ d.o.o. VRANJE , broj tehničke dokumentacije 43/22 od 22.09.2022.godine, sa odgovornim urbanistom Veličkovski Miloradom dipl.inž.arh.(IK 0970 07).
  Pre potvrđivanja urbanističkog projekta organizovana je javna prezenatcija u trajanju od sedam dana a nakon isteka roka za javnu prezentaciju izvršena stručna kontrola o čemu je sačinjen izveštaj Izveštaj Komisije za planove Skupštine grada Vranja broj broj 06-223/2022-10 od 24.10.2022.godine.
  Sastavni deo Potvrde je i Izveštaj Komisije za planove Skupštine grada Vranja.

  https://we.tl/t-vWuJacKSJL