Info vesti

Odeljenja - UP potvrda da je urbanistički projekat, arhitektonsko urbanističke razrade lokacije, poslovno-uslužnog sadržaja na katastarskoj parceli broj 9968/1 KO Vranje 1 u Ulici Radničkoj u Vranju urađen u skladu sa Planom generalne regulacije Zone 3 u Vranju

15. jun 2022, Vranje
 • Republika Srbija
  GRAD VRANJE
  GRADSKA UPRAVA
  Odeljenje za urbanizam,
  imovinsko-pravne poslove,
  komunalno stambene delatnosti i
  zaštitu životne sredine
  Broj 350-139/2022-08/1
  15.06.2022. godine
  V R A Nj E


  Na osnovu člana 63. stav 1. Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik RS'' broj 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-odluka US , 24/11, 121/2012, 42/13-odluka US, 50/13 – odluka US , 98/13-odluka US, 132/14 , 145/14 , 83/18, 31/19 , 37/19-dr.zakon , 9/20 i 52/21) i člana 88. stav 1. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik Republike Srbije broj 32/19) , Odeljenje za urbanizam, imovinsko-pravne poslove, komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine Gradske uprave Vranje rešavajući po zahtevu „ARSIĆ –PEK“ Vranje i Stanković Nenada iz Vranja, Jug Bogdanova broj 12


  P O T V R Đ U J E


  Da je Urbanistički projekat arhitektonsko urbanističke razrade lokacije, poslovno-uslužnog sadržaja na katastarskoj parceli broj 9968/1 KO Vranje 1 u Ulici Radnička u Vranju urađen u skladu sa Planom generalne regulacije Zone 3 u Vranju koji je usvojen na sednici Skupštine grada Vranja dana 09.06.2011. godine, pod brojem 35-36/2011-13 („Službeni glasnik grada Vranja“ broj 18/2011) .
  Urbanistički projekat urađen je od strane Preduzeća za projektovanje, inženjering i konsalting „VeLeeN GROUP“ doo , Vranje , broj tehničke dokumentacije 39-UP/22 od 06.05.2022.godine,sa odgovornim urbanistom Stojković Nenadom dipl.inž.arh. (broj licence IK 200 1324 12).
  Pre potvrđivanja urbanističkog projekta organizovana je javna prezenatcija u trajanju od sedam dana a nakon isteka roka za javnu prezentaciju izvršena stručna kontrola o čemu je sačinjen izveštaj Izveštaj Komisije za planove Skupštine grada Vranja broj 06-102/2022-10 od 14.06.2022.godine.