Info vesti

Odeljenja - Javna prezentacija UP za izgradnju Omladinskog obrazovnog centra izvrsnosti-Vranje na katastarskim parcelama br. 2985,2986 i 2965 KO Vranje 1, PGR zone 1 u Vranju

17. februar 2021, Vranje
 • REPUBLIKA SRBIJA

  GRAD VRANjE
  GRADSKA UPRAVA
  ODELjENjE ZA URBANIZAM, IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE, KOMUNALNO
  STAMBENE DELATNOSTI I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

  u skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik Republike Srbije'', broj 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14 , 145/14 , 83/18, 31/19, 37/19 –dr.zakon i 9/20) i u skladu sa članom 92. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja (''Službeni glasnik Republike Srbije'' broj 32/19), organizuje javnu prezentaciju

  URBANISTIČKOG PROJEKTA

  ZA IZGRADNjU OMLADINSKOG OBRAZOVNOG CENTRA IZVRSNOSTI – VRANjE NA KATASTARSKIM PARCELAMA BROJ 2985, 2986 I 2965 KO VRANjE 1, PGR ZONE 1 U VRANjU

  Obrađivač urbanističkog projekta : JP „Urbanizam i izgradnja grada Vranja“
  VRANjE

                                Odgovorni urbanista : Tatjana Cvetković dipl.inž.arh.(IK 200 0140 03)

                                                                                  podnosioc zahteva: GRAD VRANjE
                                                                                          KABINET GRADONAČELNIKA
                                                                                                       Kralja Milana broj 1
                                                                                                                        VRANjE

   

  Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da izvrše uvid u urbanistički projekat i da u toku trajanja javne prezentacije dostave svoje primedbe i sugestije u pisanom obliku Odeljenju za urbanizam , imovinsko-pravne poslove , komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine.
  Javna prezentacija urbanističkog projekta u trajanju od 7 dana, održaće se u periodu od 17.02.2021. godine do 23.02.2021. godine od 10-12 časova u prostorijama Odeljenja za urbanizam, imovinsko pravne poslove , komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine – Ulica Ive Lole Ribara broj 1 , I sprat, kancelarija broj 8.
  Urbanistički projekat će biti izložen u ulaznom holu i u prostorijama Odeljenja za urbanizam, imovinsko pravne poslove, komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Vranja– Ulica Ive Lole Ribara broj 1, Vranje, I sprat, kancelarija broj 8, i na zvaničnoj internet stranici grada Vranja (www.vranje.org.rs/vesti)
  Ovlašćeno lice za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije je šef Odseka za urbanizam Jovana Antić dipl.inž.arh. (Kontakt telefon 064/851 90 51 )

   

 • Dokumenti